Vraag en antwoord: uw pensioenregeling in 2021

Met ingang van 1 januari 2021 is uw pensioenregeling op een aantal punten gewijzigd. Sociale partners in de architectenbranche vinden het belangrijk dat de kosten voor pensioen stabiel zijn.

Met ingang van 1 januari 2021 is het volgende gewijzigd:

  • Het moment van indexatie wordt 1 januari. Dat was 1 juli.
  • De pensioenpremie blijft gelijk voor werknemer en werkgever.
  • De einddatum van de premievrije deelneming bij arbeidsongeschiktheid is uiterlijk 67 jaar. Bereikt u eerder de AOW-leeftijd? Dan stop de premievrije deelneming in de maand waarin u AOW ontvangt. De AOW leeftijd in 2021 is 66 jaar en 4 maanden.
  • De opbouw van ouderdomspensioen wordt met circa 20% verlaagd. Het gaat van 1,738% naar 1,390% van de pensioengrondslag.

    Voorbeeld: Iemand met een fulltime inkomen van €40.000 bruto per jaar bouwt in 2021 €350 aan ouderdomspensioen i.p.v. € 445 in 2020.
  • De opbouw van het partnerpensioen en wezenpensioen wordt niet verlaagd. De verlaging van het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen heeft daardoor geen invloed op de hoogte van het partner- en wezenpensioen.

De hoogte van het nabestaandenpensioen bij overlijden van een actieve deelnemer wordt ook niet verlaagd. NB: Aanvullende toelichting m.b.t. het begrip ‘opbouw’ is terug te vinden op de website.

1. Waarom wordt de pensioenopbouw verlaagd?

De nog op te bouwen pensioenen worden verlaagd omdat pensioenopbouw met ingang van 2021 duurder is geworden. Bij een gelijkblijvende premie moet dan de opbouw worden verlaagd.

2. Wat waren de alternatieven en waarom is daarvoor niet gekozen?

Alternatief voor verlaging van de opbouw van ouderdomspensioen was premieverhoging. Sociale partners in de architectenbranche vinden het belangrijk dat de kosten voor pensioen stabiel zijn en blijven. Daarom is besloten dat de pensioenpremie 23% van de pensioengrondslag blijft. Een ander alternatief was om de opbouw van ouderdomspensioen minder te verlagen. Dit kan door de opbouw van nabestaandenpensioen en de hoogte van het nabestaandenpensioen bij overlijden van een actieve deelnemer ook te verlagen. Hiervoor is niet gekozen omdat wij het belangrijk vinden dat nabestaanden geen lagere uitkering krijgen.

3. Er wordt gezegd dat pensioen duurder is geworden door de lage rente. Hoe werkt dat precies?

Pensioenopbouw is met ingang van 2021 duurder geworden doordat de rendementsverwachtingen waarmee gerekend mag worden minder goed zijn geworden. Pensioen wordt betaald uit premie en rendement. Bij minder rendement en een gelijkblijvende premie wordt het pensioen lager.

Pensioenfondsen die hebben gekozen om de premie vast te stellen op basis van een verwacht rendement (zoals PFAB) moeten rekenen met maximale rendementsverwachtingen. Deze maximale rendementsverwachtingen zijn lager geworden.

De rendementen waarmee wij mogen rekenen zijn lager dan het rendement dat het pensioenfonds heeft behaald met de beleggingen de afgelopen jaren. Maar wij moeten dus rekenen met een voorzichtige rendementsverwachting. Het is namelijk niet zeker dat wij in de toekomst ook goede rendementen behalen. Als het erg tegenzit moeten wij genoeg geld in kas hebben om ook dan de (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen.

4. Vanuit de overheid is er gesproken over het niet korten in 2021. Waarom gaat dan de opbouw bij het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus wel omlaag?

Niet korten gaat over het opgebouwde pensioen. Hiervoor gelden andere regels dan voor opbouw van pensioen. Om opgebouwde pensioenen te beschermen tegen verlagen moeten pensioenfondsen buffers opbouwen. Dat is het deel van de dekkingsgraad boven de 100%.

Bij een aantal pensioenfondsen zijn die buffers negatief en dat mag niet al te lang het geval zijn. Daardoor dreigt het korten op opgebouwde pensioen. Bij ons zijn de buffers niet leeg, want de dekkingsgraad is hoger dan 100%. De overheid spreekt met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties om het korten op opgebouwde pensioen te voorkomen door de regels daarvoor te versoepelen. De aangepaste regels sluiten dan mogelijk beter aan bij de regels die gaan gelden in het nieuwe pensioenstelsel (invoering 2024-2026).

De opbouw bij het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus gaat wel omlaag omdat pensioenopbouw duurder is geworden (zie antwoord op vraag 3). Volgens de wetgever is het onverantwoord om met een hoger rendement te rekenen dan de wettelijke maxima.. Er wordt dan te veel gerekend op toekomstige meevallers. Dit is al in lijn met regels die gaan gelden in het nieuwe pensioenstelsel.

5. Kan ik de toekomstige verminderde opbouw ouderdomspensioen zelf aanvullen?

Bij het fonds zijn er geen mogelijkheden om zelf bij te sparen/storten. In de derde pijler zijn er wel mogelijkheden om fiscaal gefaciliteerd iets te doen nu de regeling niet meer fiscaal maximaal is. Op onze website vindt u meer informatie over fiscale ruimte om bij te sparen. Wij kunnen u geen advies over bijsparen geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw eigen financieel adviseur.

Overzicht: Hoe hebben de huidige veranderingen invloed op de pensioenopbouw in 2020 en 2021? Dit zijn de verschillen per maand en per salarisniveau (bruto bedragen).

Ambitieniveau Realisatie
Maandsalaris Oude opbouwpercentage Nieuwe opbouwpercentage Minder pensioenopbouw in 2021
1,738% 1,390%
Opbouw per maand Opbouw per maand
€2.083 €14,79 €11,83 €2,96
€2.500 €22,03 €17,62 €4,41
€2.917 €29,27 €23,41 €5,86
€3.333  €36,51 €29,20 €7,31
€3.750  €43,76 €34,99 €8,76
€4.167 €51,00 €40,79 €10,21
€4.583 €58,24 €46,58 €11,66
€5.000 €65,48 €52,37 €13,11
€5.417 €72,72 €58,16 €14,56
€5.833 €79,96 €63,95 €16,01
€6.250 €87,21 €69,74 €17,46
€6.670 €94,51 €75,58 €18,92

24-12-2020