Beleggen

Wij beleggen alle pensioenpremies, zodat een groot vermogen ontstaat waaruit we de pensioenen kunnen betalen.

Ons beleggingsbeleid

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus heeft een groot vermogen in beheer voor uw pensioen. Daarom beleggen we uitsluitend in producten die we zelf begrijpen en kunnen uitleggen. We zijn volstrekt helder over het beleggingsbeleid en de resultaten daarvan. Een belangrijk uitgangspunt is verantwoord beleggen, waarmee we uitdrukking geven aan de maatschappelijke betrokkenheid van het fonds.

Wij hebben de beleggingsbeginselen van Pensioenfonds Architectenbureaus vastgelegd in onderstaande uitgangspunten. Door professionele partijen in te schakelen, brengen we deze beginselen optimaal in de praktijk. Een belangrijk uitgangspunt is verantwoord beleggen, waarmee we uitdrukking geven aan de maatschappelijke betrokkenheid van het fonds. In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleggingsbeleid.

Dit zijn onze uitgangspunten: 

 • De beleggingen sluiten aan bij de verplichtingen en de ambities van het pensioenfonds. De keuze van het strategisch beleggingsbeleid is daarbij de belangrijkste beslissing in het beleggingsproces. 
 • Er wordt alleen belegd in beleggingscategorieën waarvoor, naar verwachting, een passende risicopremie in verhouding tot het risico (ten opzichte van de verplichtingen) wordt ontvangen.
 • Diversificatie over en binnen beleggingscategorieën en risicopremies verbeteren het risico en rendementsprofiel van de portefeuille.
 • Risicoanalyse en risicobeheersing zijn noodzakelijk voor een beheerste opstelling en uitvoering van het beleggingsbeleid.
 • Verantwoord beleggen draagt bij aan verantwoorde, stabiele en goede beleggingsresultaten en geeft tevens uitdrukking aan de maatschappelijke betrokkenheid van het pensioenfonds.
 • Het pensioenfonds gelooft dat rente- en valutabewegingen niet te voorspellen zijn. Vanwege het belang dat wordt gehecht aan risicobeheersing worden deze risico’s strategisch afgedekt, waarbij de mate van afdekking afhangt van de specifieke eigenschappen van het risico ten aanzien van verplichtingen en dekkingsgraad en de mogelijkheden om de afdekking efficiënt en beheerst uit te voeren.
 • Er bestaan inefficiënties in financiële markten, maar het is zeer onzeker of het fonds hier de voordelen van kan realiseren. Dit komt door de hogere kosten en de twijfel of strategieën die hierop inspelen houdbaar zijn voor de langere termijn. Om deze reden is passief beleggen het uitgangspunt, tenzij passief beheer niet haalbaar is.
 • Als lange termijn belegger kan het fonds een deel van het vermogen beleggen in producten die niet direct te verkopen zijn, maar daardoor wel extra rendement opleveren.
 • Het pensioenfonds belegt in producten die het zelf begrijpt en kan uitleggen.
 • Individuele beleggingscategorieën moeten voldoende omvang hebben om een materiële bijdrage te kunnen leveren aan de portefeuille en om de toename van complexiteit van de portefeuille te kunnen verantwoorden.
 • Kostenbewustzijn is essentieel bij het inrichten van een beleggingsportefeuille. Verwachte opbrengsten zijn onzeker, maar kosten merendeels niet.

Lees meer over onze beleggingsbeginselen.

Het bestuur van het pensioenfonds laat zich voor het vermogensbeheer ondersteunen door een beleggingscommissie. Deze neemt onder meer het toezicht op de beleggingsportefeuille gedurende het jaar voor haar rekening. Ook onderhoudt de commissie de contacten met de verschillende partijen die bij het vermogensbeheer betrokken zijn.

Het pensioenfonds schakelt vier partijen in voor vermogensbeheer:

 • BMO levert het strategisch advies en de rapportages over het vermogens- en risicobeheer. Daarnaast beheert zij de portefeuille staatsobligaties en de afdekking van het renterisico.
 • PGGM Vermogensbeheer beheert circa 70% van het vermogen.
 • Syntrus Achmea Real Estate & Finance beheert de hypothekenportefeuille en een deel van de vastgoedportefeuille.
 • Bouwinvest beheert een deel van de vastgoedportefeuille.
 • Caceis rapporteert over de ontwikkeling van het vermogen en controleert de door de vermogensbeheerders gerapporteerde rendementen.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus verrichtte in 2013 een grootschalig onderzoek naar de risicobereidheid van de deelnemers.

De uitkomsten dienden als richtlijn voor de vernieuwing van de pensioenregeling en het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Lees wat we er concreet mee hebben gedaan.