Regelgeving

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus kwalificeert de pensioenregeling in het kader van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) als een artikel 8 product.

We geloven erin dat verantwoord beleggen bijdraagt aan verantwoorde, stabiele en goede beleggingsresultaten. Ook geven we hiermee uitdrukking aan onze maatschappelijke betrokkenheid.

Uitvoering vindt plaats binnen de uitvoeringsorganisatie en binnen de fondsen waarin wordt belegd. Het fonds wil via de beleggingen en door actief aandeelhouderschap een positieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en sociale verhoudingen én voorkomen dat negatief wordt bijgedragen aan vrede en veiligheid in de wereld. 

Daarom houdt het pensioenfonds expliciet rekening in haar beleggingsproces wat de impact is van de beleggingen ten aanzien van de hiervoor genoemde uitgangspunten en zijn in de selectie van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen de bovengenoemde uitgangspunten tot uiting gekomen. Het pensioenfonds belegt in geval van de beleggingsfondsen overwegend in fondsen die zelf ook als artikel 8 producten geclassificeerd zijn. 

De benchmark van de beleggingsportefeuille is een samengestelde benchmark welke terug te vinden zijn in de ABTN van het fonds. In geval van de aandelenportefeuilles zijn de benchmarks aangepast om de CO2-reductie doelstellingen van deze portefeuilles te reflecteren. Zie een uitgebreide beschrijving hiervan en de overige ecologische en sociale kenmerken in ons MVB-beleid.

Pensioenfonds voor de Architectenbureas heeft voor haar beleggingsbeleid een aantal uitgangspunten gedefinieerd die betrekking hebben op MVB / duurzaamheid. Zoals het volgende uitgangspunt: het meewegen en integreren van “Environmental, Social and Governance” aspecten in de beleggingskeuzes draagt bij aan verantwoorde, stabiele en positieve beleggingsresultaten. Daaruit volgt dat wij duurzaamheidsrisico’s meenemen in het gehele beleggingsbeslissingsproces. Dit hebben we als volgt gedaan: 

 • Bij het opstellen van het meerjarig strategische beleggingsbeleid spelen MVB-overwegingen in elke stap van het proces een duidelijke rol.
 • Voordat we gaat beleggen in een nieuwe beleggingscategorie, stellen we een investment casus op waarbij MVB één van de criteria is. Op basis hiervan wordt besloten om in de betreffende categorie te beleggen. Bij het MVB-perspectief komen de volgende zaken aan bod:
  - De impact van een categorie op de wereld (hier wordt specifiek gekeken naar de negatieve bijdrage van de onderliggende ondernemingen in lijn met het OESO-richtsnoer);
  - De impact van klimaatrisico op een categorie (zowel transitierisico als fysiek risico);
  - De ESG-beleggingsmogelijkheden en beschikbaarheid van ESG data.
 • In geval van een positief oordeel om in een beleggingscategorie te beleggen, volgt het opstellen van een kaderstelling voor deze beleggingscategorie. Hierin staan ook voor MVB-criteria, voorkeuren en randvoorwaarden opgeschreven waaraan een belegging dient te voldoen.
 • Bij de uitvoering van het vermogensbeheer kan via verschillende instrumenten uitvoering gegeven worden aan het duurzame beleid. De belangrijkste onderdelen hierbij zijn engagement(overlay), stemmen en uitsluitingen.
 • De vermogensbeheerders die Pensioenfonds voor de Architectenbureaus aanstelt, dienen de ondernemingen waarin belegd wordt te screenen op MVB-aspecten. Bij eventuele schendingen dient bepaald te worden hoe ernstig deze zijn op basis van de OESO-criteria. In vervolg hierop kunnen we middels specifiek engagement de onderneming op MVB-aspecten aanspreken en daarnaast kan er gestemd worden op aandeelhoudersvergaderingen. Tot slot kunnen effecten van ondernemingen en/of landen uitgesloten worden uit de beleggingsportefeuille. Naast de wettelijke uitsluitingen beleggen we additioneel niet in een aantal productgroepen:
 • - Controversiële wapens (inclusief clustermunitie en landmijnen)
  - Tabak
 • Bij het beoordelen van de door ons ingeschakelde vermogensbeheerder, worden de prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen nadrukkelijk meegewogen.
 • Er wordt halfjaarlijks een uitgebreide ESG risico-analyse van de beleggingsportefeuille opgesteld waarmee integraal inzicht in de ESG risico’s van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus wordt verkregen.

We leggen jaarlijks verantwoording af door publiekelijk te rapporteren over de activiteiten en resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving. We wachten verdere uitwerking van dit artikel af zodat onder andere meer duidelijkheid wordt verkregen over de rapportage-eisen en welke kosten dit met zich meebrengt.

Gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen, regelgeving, deelnemers en toenemende ESG-beleggingsmogelijkheden, speelt maatschappelijk verantwoord beleggen een steeds belangrijkere rol voor pensioenfondsen en raakt het tegenwoordig nagenoeg elk onderdeel van het beleggingsbeleid. Dit stuk beschrijft generiek het ESG integratie proces en licht alle onderdelen toe waar ESG een rol speelt.

Bovenstaand schema toont het strategisch beleggingsbeleid proces van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Deze bestaat uit 3 fasen (weergegeven als blokken) met elk een set aan activiteiten (weergegeven als cirkels): de totstandkoming van het strategisch beleggingsbeleid, de uitvoering van het beleid, en de rapportage en verantwoording. Daarnaast vindt periodiek evaluatie plaats, op zowel een 1-jaars als 3-jaars horizon. Nagenoeg elk onderdeel van het strategisch beleggingsbeleid proces kent tegenwoordig een ESG invalshoek. Deze zijn in het schema in groen weergegeven. De verschillende onderdelen waar sprake is van ESG integratie worden afzonderlijk toegelicht in ons MVB-beleid.

Wij beschouwen klimaatverandering en de transitie naar een koolstofarme economie als enkele van de belangrijkste duurzaamheidrisico’s. Voor het inschatten van de effecten van deze risico’s hebben we aansluiting gezocht bij de methodiek die De Nederlandsche Bank hanteert in haar onderzoek (in 2018) waarin de risico’s samenhangend met de energie transitie zijn vertaald naar 4 stress scenario’s. 

De scenario’s hebben een horizon van 5 jaar en beschrijven de effecten van de energietransitie op de rente, aandelenkoersen, inflatie en groei. 

De belangrijkste factoren voor de scenario’s zijn:

 • Een plotselinge verscherping van overheidsbeleid, gericht op het voorkomen van de negatieve effecten van klimaatverandering.
 • Een technologische doorbraak die de CO2-uitstoot verlaagt, maar ook andere delen van de economie raakt

Aan de hand van deze factoren zijn de volgende vier scenario’s gedefinieerd:
1. Technologische schok
2. Dubbele schok
3. Vertrouwen schok
4. Beleid schok

De 4 scenario’s worden jaarlijks toegepast op de aandelenportefeuilles om het effect van klimaat risico’s op het verwachte rendement inzichtelijk te maken. Wij rapporteren over de resultaten van deze analyse in ons jaarverslag.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus voert overeenkomstig de Pensioenwet, het Besluit uitvoering Pensioenwet, de Code Pensioenfondsen en Verordening (EU) 2019/2088 een beloningsbeleid dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s, dan voor ons aanvaardbaar is. Het beloningsbeleid kent geen variabele elementen en zet evenmin aan tot het nemen van specifieke (buitensporige) risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

De vergoedingen we hanteren zijn in overeenstemming met de werkzaamheden, het risicoprofiel, de doelstellingen, het langetermijnbelang, de financiële stabiliteit en de prestaties van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus als geheel. Het beloningsbeleid draagt bij aan een deugdelijk, beheerst en doeltreffend bestuur. Voor de hoogte van de gehanteerde vergoeding geldt het uitgangspunt dat de beloning in een redelijke verhouding staat tot de te dragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag.

Hier vindt u de samenvatting van ons beloningsbeleid.