Contracten in het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel kent 2 contracten of soorten pensioenregelingen: de solidaire premieregeling (voorheen: het nieuwe pensioencontract) en de flexibele premieregeling (voorheen: Wet verbeterde premieregeling). De sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) kiezen samen met ons welk van de 2 contracten het best bij de deelnemers van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus past.

De solidaire premieregeling is een meer collectieve regeling. Deelnemers beleggen het pensioenvermogen samen en delen risico’s met elkaar. Deelnemers kunnen niet zelf kiezen hoe wij hun pensioenvermogen beleggen. Wel zijn pensioenfondsen wettelijk verplicht om regelmatig te onderzoeken hoeveel beleggingsrisico hun deelnemers willen en kunnen lopen. Het beleggingsbeleid stemt het pensioenfonds daarop af. In de solidaire premieregeling is een solidariteitsreserve verplicht. Dit is een collectief vermogen dat het mogelijk maakt de risico’s tussen jongeren en ouderen te delen. En kan bijdragen aan hogere en stabielere pensioenen. De solidariteitsreserve wordt gevuld uit een deel van de pensioenpremie en/of een deel van de rendementen. In de solidaire premieregeling kunnen deelnemers risico’s meer met elkaar delen.
De flexibele premieregeling is een meer individuele regeling. Deelnemers hebben meer keuzemogelijkheden dan in de solidaire premieregeling. Op de pensioendatum kunnen deelnemers kiezen tussen een lagere, maar stabiele uitkering. Of een hogere, maar beweeglijker uitkering. Ook kan een deelnemer meestal zelf kiezen hoe risicovol hij het pensioenvermogen wil beleggen. In de flexibele premieregeling is het verplicht een risicodelingsreserve toe te voegen voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen zoals Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Een risicodelingsreserve is een collectief vermogen dat het mogelijk maakt de risico’s te delen. En kan bijdragen aan hogere en stabielere pensioenen. De risicodelingsreserve wordt gevuld uit een deel van de pensioenpremie.

In de huidige pensioenregeling wordt een vaste pensioenuitkering beloofd, waardoor het van tevoren duidelijk is hoeveel pensioen een deelnemer later ontvangt. De hoogte van de pensioenuitkering is het uitgangspunt. En de premie wordt hierop aangepast. Dit noemt men een uitkeringsregeling. De meeste pensioenregelingen in het huidige stelsel zijn uitkeringsregelingen. 

In de nieuwe regeling is het uitgangspunt de pensioenpremie. Hierbij wordt een vaste pensioenpremie beloofd. Dit heet een premieregeling. De hoogte van de pensioenuitkering is hierbij niet van tevoren bekend en hangt af van de beleggingsresultaten. De solidaire premieregeling en de flexibele premieovereenkomst zijn allebei premieregelingen. Er zijn daarom veel overeenkomsten tussen beide contracten. Maar er zijn ook verschillen. In de flexibele premieovereenkomst kunnen deelnemers meer keuzes maken, maar dat betekent ook meer risico’s. In de solidaire premieregeling is minder keuzevrijheid, maar kunnen deelnemers risico’s meer met elkaar delen.