Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken in het pensioenfonds.

De raad ziet er onder andere op toe dat de risicobeheersing adequaat is en de belangenafweging evenwichtig. Het jaarverslag en de jaarrekening wordt, vóór publicatie en deponering bij DNB, ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden.

Contact
Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht of een van de leden? Stuur dan een e-mail naar raadvantoezicht@architectenpensioen.nl.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Onafhankelijk.

De expertise van Hedwig is beleggingen en risicomanagement. Om pensioenen uit te kunnen keren, is het nodig dat er belegd wordt met een rendement. Heel belangrijk is dat goed begrepen wordt waardoor het rendement tot stand komt en welk risico wordt gelopen. Er moet een goede balans zijn tussen rendement en risico.

Paul van Gent


Onafhankelijk.

Pensioen is belangrijk. Na uw werkzame leven rekent u op uw pensioen. Het pensioenfonds belegt de premies, weegt kansen tegen de risico’s en past zich continu aan de veranderende omgeving aan. Nu zijn onder andere het nieuwe pensioen contract en maatschappelijk bewust beleggen actueel. De expertise van Paul is met name beleggen en uitbesteding.

Onafhankelijk.

We staan aan de vooravond van een grote verandering op pensioengebied in Nederland. Deze verandering betekent voor iedere deelnemer, oud-deelnemer, gepensioneerde of nabestaande weer wat anders. Een doordachte en evenwichtige afweging van belangen is daarbij van groot belang. Dit is de komende jaren voor mij als lid van de raad van toezicht een belangrijk punt van aandacht. Verandering brengt nieuwe en vaak ook onbekende risico’s met zich mee. Mijn bijzondere aandachtsgebied in de raad van toezicht is risicomanagement. Op basis van mijn veertigjarige ervaring met pensioenen en wat ik bij andere pensioenfondsen zie, wil ik het bestuur waar nodig graag helpen de risico’s te identificeren, in te schatten en er vervolgens op een redelijke manier mee om te gaan.