Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken in het pensioenfonds.

De raad ziet er onder andere op toe dat de risicobeheersing adequaat is en de belangenafweging evenwichtig. Het jaarverslag en de jaarrekening worden, vóór publicatie en deponering bij DNB, ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden.

Contact
Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht of een van de leden? Stuur dan een e-mail naar raadvantoezicht@architectenpensioen.nl.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Onafhankelijk.

De expertise van Hedwig is beleggingen en risicomanagement. Om pensioenen uit te kunnen keren, is het nodig dat er belegd wordt met een rendement. Heel belangrijk is dat goed begrepen wordt waardoor het rendement tot stand komt en welk risico wordt gelopen. Er moet een goede balans zijn tussen rendement en risico.

Onafhankelijk.

Paul Frentrop is een expert op het gebied van corporate governance. Hij zegt: 'Corporate governance is een moderne term voor wat vroeger het beheer van andermans geld heette. Dat is ook wat ik als mijn belangrijkste taak zie: opletten dat het geld van de deelnemers goed wordt beheerd.'