Klacht indienen

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kan voorkomen dat u ontevreden bent. Of het niet eens bent met een correctie van de hoogte van uw pensioen. Als u een klacht heeft, dan horen wij dat graag van u.

 

We zien iedere uiting van ontevredenheid die u aan ons richt als een klacht. U vindt bijvoorbeeld dat Pensioenfonds voor de Architectenbureaus iets verkeerd heeft gedaan. U hebt niet het juiste bedrag op uw rekeningnummer ontvangen, of u denkt dat er een fout is gemaakt in de berekening van een uitkering.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u het niet eens bent met de regels van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. U kunt bijvoorbeeld van mening verschillen over de hoogte van de premies, of over de uitleg van de statuten of het pensioenreglement.

Bekijk hier het uitgebreide klachtenreglement


Bent u ontevreden of het ergens niet mee eens? Dan kunt u telefonisch, per post, of digitaal via ons contactformulier een klacht indienen. Schrijft u ons een brief, maakt u gebruik van het contactformulier of mailt u ons? Dan is het wenselijk dat u de volgende gegevens vermeld:

 • uw naam, adres en geboortedatum;
 • uw registratienummer bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, dit nummer vindt u op alle brieven die u van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus krijgt;
 • de datum waarop u de brief verstuurt;
 • een beschrijving van uw klacht en de redenen waarom u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent.

Stuur uw brief naar:

Klantteam Pensioenfonds voor de Architectenbureaus
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Uw klacht wordt vervolgens in behandeling genomen door klantteam van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

Na ontvangst van uw klacht stuurt het klantteam u een ontvangstbevestiging. Ook laat het klantteam u weten wanneer u een besluit kunt verwachten.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus doet zijn uiterste best om geen fouten te maken in de pensioenadministratie. Toch komt het voor dat een pensioen onjuist is vastgesteld. Dit komt bijvoorbeeld doordat er een verkeerd salaris is opgegeven, of het moment waarop iemand begon met opbouwen van pensioen klopt niet. Wat gebeurt er dan?

Is het geregistreerde pensioen te laag?

In dat geval wordt het pensioen altijd verhoogd, ook als de fout al heel lang geleden is gemaakt. Zo lang de persoon die het pensioen opbouwt nog leeft, kan een te laag pensioen worden aangepast. Te lage uitkeringen uit het verleden worden dan nabetaald.

Is het geregistreerde pensioen te hoog?

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus heeft de mogelijkheid om een te hoog pensioen naar beneden aan te passen. Maar we bekijken alle omstandigheden zorgvuldig. 

 • Bent u nog niet met pensioen? Dan passen we het pensioen altijd aan. 
 • Te veel ontvangen pensioen dat langer dan 5 jaar geleden is uitbetaald, hoeft niet terugbetaald te worden. 
 • Is de fout lang geleden gemaakt en is het te hoge bedrag al vaak getoond op een pensioenoverzicht? Dan zal Pensioenfonds voor de Architectenbureaus de uitkering misschien niet verlagen, of de te hoge uitkering in stapjes afbouwen. 
 • Heeft iemand de afgelopen jaren te veel ontvangen? Ook dan bekijken wij van geval tot geval of er geld moet worden terugbetaald of niet. Daarbij is een belangrijke vraag of iemand had kunnen weten dat het bedrag niet klopt. Een andere vraag is of iemand zelf verkeerde informatie heeft aangeleverd waardoor de uitkering niet klopt, of dat Pensioenfonds voor de Architectenbureaus de fout heeft gemaakt. 
 • Als het pensioenfonds niet goed heeft gereageerd op een signaal dat de pensioenuitkering niet klopt, hoeft er meestal niets terugbetaald te worden. Het dagelijks bestuur besluit hierover.

U kunt ons helpen!

Kijk op informatie die u van het fonds krijgt, zoals het UPO, of de gegevens die u zelf weet goed geregistreerd staan. Denk bijvoorbeeld aan uw persoonlijke gegevens. Neem contact met ons op als iets niet klopt of als u hier niet zeker over bent. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus heeft beleid opgesteld over hoe het fonds omgaat met deze situaties. Dit leest u in het herzieningenbeleid.

Bent u het oneens met de beslissing over uw klacht? Dan hebt u de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij de klachtencommissie van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

Stuur uw brief naar:

Klachtencommissie Pensioenfonds voor de Architectenbureaus (Afd. Juridische zaken)
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Vermeld daarbij de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en geboortedatum;
 • uw registratienummer bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, dit nummer vindt u op alle brieven die u van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus krijgt;
 • de datum waarop u de brief verstuurt;
 • een beschrijving van en de reden van uw bezwaarschrift.

U kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Doe dit wel op tijd:

 • Binnen 20 dagen na de beslissing over uw klacht. De klachtencommissie doet uitspraak binnen 40 dagen nadat uw beroep is ontvangen.
 • Ging uw klacht over een individueel besluit van het pensioenfonds? Dan moet u binnen 2 maanden na het besluit bezwaar maken. De klachtencommissie doet uitspraak binnen 2 maanden nadat uw beroep is ontvangen.

Bent u het oneens met de beslissing van de klachtencommissie? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). Zij behandelen geschillen tussen deelnemers en hun pensioenfonds. Voor zij een geschil in behandeling nemen, dient de interne klachtenprocedure wel volledig doorlopen te zijn. Dit is kosteloos. U leest er meer over op de website van GIP of in deze brochure.

Let op! De bovenstaande volgorde staat vast. U kunt uw klacht alleen voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen als u niet tevreden bent met de eindbeslissing van de klachtencommissie over uw klacht. U mag uw klacht wél op ieder moment aan de civiele rechter voorleggen. Aan een procedure bij de civiele rechter zijn kosten verbonden.

Hardheidsclausule

Het fondsbestuur kan bij bijzondere omstandigheden een uitzondering maken op de regels. Bent u van mening dat uw situatie niet in het reglement is geregeld? Of dat het toepassen van het reglement leidt tot een onredelijke uitkomst? Dan kunt u het fondsbestuur vragen om een uitzondering te maken.

Hiervoor doet u een schriftelijk verzoek bij het klantteam van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Het is belangrijk dat u in uw verzoek toelicht waarom toepassing van het reglement in uw situatie tot een onredelijke uitkomst leidt. En welke bijzondere omstandigheden aanwezig zijn. Uw verzoek wordt na ontvangst voorgelegd aan het fondsbestuur ter beoordeling.

Bent u het oneens met de beslissing van het fondsbestuur? Dan heeft u de mogelijkheid om uw verzoek voor te leggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). Wilt u meer informatie over de werkwijze van de GIP? Ga dan naar hun website of bekijk de brochure.