Klacht indienen

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kan voorkomen dat u ontevreden bent. Of het niet eens bent met een correctie van de hoogte van uw pensioen. U kunt daarover een klacht indienen.

Wij adviseren u om altijd eerst telefonisch contact op te nemen met Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, of gebruik te maken van het contactformulier. Misschien is het een misverstand en kan het meteen worden rechtgezet.

Een klacht wordt volgens een andere procedure afgehandeld dan een geschil. Maar wat is het verschil? U vindt bijvoorbeeld dat Pensioenfonds voor de Architectenbureaus iets verkeerd heeft gedaan. U hebt niet het juiste bedrag op uw rekeningnummer ontvangen, of u denkt dat er een fout is gemaakt in de berekening van een uitkering. Dat noemen we een klacht.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u het niet eens bent met de regels van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. U kunt bijvoorbeeld van mening verschillen over de hoogte van de premies, of over de uitleg van de statuten of het pensioenreglement. Zo'n verschil van mening noemen we een geschil.

Vindt u dat Pensioenfonds voor de Architectenbureaus iets verkeerd heeft gedaan? Neemt u dan contact met ons op. Dit kan telefonisch, schriftelijk (per post) of digitaal via ons contactformulier. Dan zoeken wij samen met u naar een oplossing.

Komt u er na het eerste contact met Pensioenfonds voor de Architectenbureaus niet uit? Dan kunt u aangeven dat u een officiële klacht wilt indienen. Uw klacht wordt vervolgens in behandeling genomen en beoordeeld door het klantteam van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

U kunt uw officiële klacht per post indienen of digitaal via ons contactformulier. Vermeld de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en geboortedatum;
 • uw registratienummer bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, dit nummer vindt u op alle brieven die u van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus krijgt;
 • de datum waarop u de brief verstuurt;
 • een beschrijving van uw klacht en de redenen waarom u vindt dat Pensioenfonds voor de Architectenbureaus iets verkeerd heeft gedaan.

Stuur uw brief naar:

Klantteam Pensioenfonds voor de Architectenbureaus
Postbus 637
1000 EE AMSTERDAM

U kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Na ontvangst van uw klacht stuurt het klantteam u een ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen wordt uw klacht afgehandeld.

Bent u het niet eens met de regels van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus? Neemt u dan contact met ons op. Dit kan telefonisch, schriftelijk (per post) of digitaal via ons contactformulier. Dan zoeken wij samen met u naar een oplossing. Komt u er na het eerste contact met Pensioenfonds voor de Architectenbureaus niet uit? Dan kunt u aangeven dat u een geschil wilt aanmelden. Het bestuur zal het geschil beoordelen. Eerst neemt het bestuur een besluit.

Bent u het hier niet mee eens? Binnen 2 maanden na bestuursbesluit schriftelijk (niet telefonisch) aanmelden bij geschillencommissie. U kunt het geschil schriftelijk aanmelden. Vermeld dan de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en geboortedatum;
 • uw registratienummer bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, dit nummer vindt u op alle brieven die u van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus krijgt;
 • de datum waarop u de brief verstuurt;
 • een omschrijving van het geschil en de redenen waarom u het oneens bent met de regels van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

Stuur uw brief naar:

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus (Afd. Juridische zaken)
Postbus 637
1000 EE AMSTERDAM

U kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Doe dit wel op tijd:

 • Bij een klacht binnen 20 dagen na de beslissing op uw klacht. De Klachten- en geschillencommissie doet uitspraak binnen 40 dagen nadat uw beroep is ontvangen.
 • Bij een geschil binnen 2 maanden na de beslissing op het geschil. De Klachten- en geschillencommissie doet uitspraak binnen 2 maanden nadat uw beroep is ontvangen.

Na ontvangst van de aanmelding van het geschil, sturen wij u een ontvangstbevestiging. En laten wij u weten wanneer u een besluit kunt verwachten.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus doet zijn uiterste best om geen fouten te maken in de pensioenadministratie. Toch komt het voor dat een pensioen onjuist is vastgesteld. Dit komt bijvoorbeeld doordat er een verkeerd salaris is opgegeven, of het moment waarop iemand begon met opbouwen van pensioen klopt niet. Wat gebeurt er dan?

Is het geregistreerde pensioen te laag?

In dat geval wordt het pensioen altijd verhoogd, ook als de fout al heel lang geleden is gemaakt. Zo lang de persoon die het pensioen opbouwt nog leeft, kan een te laag pensioen worden aangepast. Te lage uitkeringen uit het verleden worden dan nabetaald.

Is het geregistreerde pensioen te hoog?

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus heeft de mogelijkheid om een te hoog pensioen naar beneden aan te passen. Maar we bekijken alle omstandigheden zorgvuldig. 

 • Bent u nog niet met pensioen? Dan passen we het pensioen altijd aan. 
 • Te veel ontvangen pensioen dat langer dan 5 jaar geleden is uitbetaald, hoeft niet terugbetaald te worden. 
 • Is de fout lang geleden gemaakt en is het te hoge bedrag al vaak getoond op een pensioenoverzicht? Dan zal Pensioenfonds voor de Architectenbureaus de uitkering misschien niet verlagen, of de te hoge uitkering in stapjes afbouwen. 
 • Heeft iemand de afgelopen jaren te veel ontvangen? Ook dan bekijken wij van geval tot geval of er geld moet worden terugbetaald of niet. Daarbij is een belangrijke vraag of iemand had kunnen weten dat het bedrag niet klopt. Een andere vraag is of iemand zelf verkeerde informatie heeft aangeleverd waardoor de uitkering niet klopt, of dat Pensioenfonds voor de Architectenbureaus de fout heeft gemaakt. 
 • Als het pensioenfonds niet goed heeft gereageerd op een signaal dat de pensioenuitkering niet klopt, hoeft er meestal niets terugbetaald te worden. Het dagelijks bestuur besluit hierover.

U kunt ons helpen!

Kijk op informatie die u van het fonds krijgt, zoals het UPO, of de gegevens die u zelf weet goed geregistreerd staan. Denk bijvoorbeeld aan uw persoonlijke gegevens. Neem contact met ons op als iets niet klopt of als u hier niet zeker over bent. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus heeft beleid opgesteld over hoe het fonds omgaat met deze situaties. Dit leest u in het herzieningenbeleid.

Bent u het oneens met de beslissing van het klantteam of Klachten- en geschillencommissie? Dan hebt u de mogelijkheid om uw klacht of geschil schriftelijk voor te leggen aan de Klachten & geschillencommissie van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

Stuur uw brief naar:

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus (Afd. Juridische zaken)
Postbus 637
1000 EE AMSTERDAM

U kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Doe dit wel op tijd:

 • Bij een klacht binnen 20 dagen na de beslissing op uw klacht. De Klachten- en geschillencommissie doet uitspraak binnen 40 dagen nadat uw beroep is ontvangen.
 • Bij een geschil binnen 2 maanden na de beslissing op het geschil. De Klachten- en geschillencommissie doet uitspraak binnen 2 maanden nadat uw beroep is ontvangen.

Bent u het oneens met de beslissing van de Klachten- en geschillencommissie? Dan hebt u nog de mogelijkheid om uw klacht of geschil schriftelijk voor te leggen aan de Ombudsman Pensioenen. Het adres is:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag

Let op! De bovenstaande volgorde staat vast. U kunt uw klacht of geschil alleen voorleggen aan de Ombudsman als u niet tevreden bent met de eindbeslissing van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus over uw klacht of geschil. U mag uw klacht wél op ieder moment aan de civiele rechter voorleggen.

Hardheidsclausule

Het bestuur kan bij bijzondere omstandigheden een uitzondering maken op de regels. Bent u van mening dat uw situatie niet in het reglement is geregeld? Of dat het toepassen van het reglement leidt tot een onredelijke uitkomst? Dan kunt u het bestuur vragen om een uitzondering te maken.

Hiervoor doet u een schriftelijk verzoek bij het klantteam van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Het is belangrijk dat u in uw verzoek toelicht waarom toepassing van het reglement in uw situatie tot een onredelijke uitkomst leidt. En welke bijzondere omstandigheden aanwezig zijn. Uw verzoek wordt na ontvangst voorgelegd aan het fondsbestuur ter beoordeling.

Bent u het oneens met de beslissing van het fondsbestuur? Dan hebt u nog de mogelijkheid om uw verzoek schriftelijk voor te leggen aan de Ombudsman Pensioenen.

Het adres is:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag

U kunt uw verzoek alleen voorleggen aan de Ombudsman als u niet tevreden bent met de eindbeslissing van het bestuur van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. U mag uw verzoek wél op ieder moment aan de civiele rechter voorleggen.