Veelgestelde vragen over de verhoging van uw pensioen

Op 1 januari 2024 gaan alle pensioenen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus omhoog met 6,85%.

Of u nu nog werkt in de architectenbranche of dat in het verleden hebt gedaan, dat maakt niet uit. We staan er financieel goed voor. Ook de versoepeling van de regels door de overheid helpt mee bij de verhoging. Met die versoepeling loopt de overheid alvast vooruit op de nieuwe regels voor pensioen. Wij stappen naar verwachting per 1 januari 2027 over op deze nieuwe regels.

Elk jaar bekijken we of we uw pensioen kunnen verhogen. Zo kan het pensioen meegroeien met de prijzen. Een verhoging is alleen mogelijk als de financiële situatie van het fonds en de regels dat toelaten.

Bij een verhoging kijken we naar onze financiële situatie en de regels die hiervoor gelden. Maar ook naar de prijsstijgingen. En wat een verhoging betekent voor het toekomstige pensioen van iedereen bij het fonds.  

Om te bepalen wat de maximale verhoging is, kijken we onder andere naar de gemiddelde prijsstijging (inflatie) in het afgelopen jaar. Normaal gesproken kijken we voor 2024 alleen naar de periode tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 2023. In die periode stegen de prijzen met 0,21%.

Omdat de overheid de regels heeft versoepeld, mogen we ook rekening houden met de prijsstijging in het jaar daarvoor. Daardoor kunnen we de pensioenen veel meer laten stijgen. Dat vinden we belangrijk in deze dure tijden, die iedereen in de portemonnee voelt.

We houden met deze verhoging ook nog een buffer. Mocht het in de toekomst tegenzitten, dan hebben we nog voldoende geld voor de toekomstige pensioenen. 

Dat we hoger uitkomen dan andere fondsen, komt doordat de situatie bij elk pensioenfonds anders is. Het heeft onder meer te maken met de financiële situatie, de kenmerken van het pensioenfonds (bijvoorbeeld de verhouding werkenden en gepensioneerden) en de eerder toegekende verhoging per 1 januari 2023. Maar bijvoorbeeld ook of gebruik wordt gemaakt van de versoepelde regels van de overheid. Daarnaast kan de peilperiode voor de prijsinflatie van fonds tot fonds verschillen. Ook wordt de gewenste financiële buffer vaak meegenomen in het besluit.  

Bij de keuze voor het wel of niet verhogen van de pensioenen, proberen we eerst de pensioenen te verhogen op basis van de prijsstijging in het afgelopen jaar. Die was 0,21% (oktober 2022 – oktober 2023). Die 0,21% groeit uw pensioen nu mee. En dit jaar doen we dus flink meer dan de prijsstijging in de peilperiode. Het deel dat bovenop de verhoging van 0,21% wordt toegekend, wordt in mindering gebracht op eventuele gemiste verhogingen van eerdere jaren.

Het is niet de verwachting dat er de komende jaren gemiste verhogingen van eerdere jaren kunnen worden ingehaald, daarvoor is er nu onvoldoende financiële ruimte. 

Wij hebben bij deze beslissing de belangen van iedereen bij het pensioenfonds evenwichtig afgewogen. We kunnen de pensioenen van iedereen verhogen. Ook blijft er dan nog voldoende geld gereserveerd voor de pensioenuitkeringen van nu en later. 

Het is belangrijk om bij elk besluit de korte én lange termijn gevolgen goed te bekijken. De belangen van iedereen moeten we goed afwegen. Het verhogen van de pensioenen is voor iedereen nu positief: iedereen gaat er namelijk op vooruit. Maar hoe meer pensioen je hebt opgebouwd, hoe positiever: u krijgt er meer euro’s bij.

Nu pensioenen verhogen heeft gevolgen in de verdere toekomst. De verhoging zorgt ervoor dat de dekkingsgraad van het fonds daalt. En met een lagere dekkingsgraad wordt de ruimte voor verhogingen of het inhalen van gemiste verhogingen in de toekomst kleiner. Bij de omzetting van de pensioenen naar de nieuwe regels is er straks minder kapitaal te verdelen. Alle effecten hebben we doorgerekend. In de onderstaande grafiek ziet u wat het procentuele effect is van de verhoging op het verwachte pensioen naar leeftijd. Voor een 30-jarige daalt het verwachte pensioen met 0,9%, voor een 50-jarige met 1,2%. En voor een 70-jarige stijgt het verwachte pensioen met 0,6%. Dat ouderen er iets meer op vooruit gaan dan jongeren vinden we acceptabel. Ouderen kunnen weinig meer doen om zelf voor extra pensioen te zorgen. Zij moeten nu kunnen rondkomen van dit pensioen, in tijden met hoge kosten voor levensonderhoud. Daarom is een verhoging voor deze groep belangrijk. Voor jongeren is het belangrijk dat er voldoende in kas blijft voor hun toekomstige pensioen. Met de buffer die er na de verhoging nog is, is dat geld er nog steeds. 

De overheid stelt strenge regels aan het verhogen van de pensioenen. Maar die regels zijn tijdelijk iets minder streng. De vakbonden en de BNA zijn van plan om de huidige pensioenen om te zetten naar de nieuwe regels voor pensioen. Daarom mogen we gebruikmaken van die versoepelde regels. En kunnen we de pensioenen in 2024 met meer dan de prijsstijging van 0,21% verhogen. Door de versoepelde regels mogen de pensioenen al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% worden verhoogd en is er de mogelijkheid om een deel van niet verleende toeslag over 2022 alsnog toe te kennen in de toeslag over 2023. Normaal gesproken mogen de pensioenen pas bij een beleidsdekkingsgraad van 110% worden verhoogd. De (beleids)dekkingsgraad geeft aan hoe het fonds er financieel voor staat. Lees meer over de dekkingsgraad.

Ook in 2022 hebben we gebruikgemaakt van de versoepelde regels. Daardoor konden we in september 2022 uw pensioen ook al verhogen.

 

We stappen naar verwachting op 1 januari 2027 over op de nieuwe regels voor pensioen. We gaan ervan uit dat alle pensioenen dan meegaan. De vakbonden en de BNA hebben dit voornemen uitgesproken. 

Ja. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt elk jaar standaard met 2% verhoogd. Er wordt naast de verhoging van 2% geen extra verhoging toegekend.

Ja, het partner- en wezenpensioen wordt ook met 6,85% verhoogd. 

Op MijnArchitectenpensioen vindt u uw persoonlijke pensioenbedragen (inloggen met DigiD). De verhoging van uw pensioen wordt eind december verwerkt. Vanaf begin januari 2024 kunt u uw nieuwe verhoogde pensioenbedrag daar zien.

Op basis van het pensioenreglement besluit het bestuur ieder jaar over een verhoging van uw pensioen (toeslagverlening). U heeft niet automatisch recht op een verhoging. Een aanpassing van deze regels is niet nodig. Het pensioenreglement wijzigt per 1 januari 2024 wel op één ander onderdeel. Het betreft de pensioenopbouw voor jongeren onder de 21 jaar. Iedereen die werkt bij een architectenbureau bouwt automatisch pensioen op. Ook jongeren onder de 21 jaar. Dit was eerder nog niet zo.

Veelgestelde vragen over de verhoging van eerdere jaren

Wat waren de veelgestelde vragen over de verhoging in eerdere jaren? Die kunt u hieronder lezen. 

Voor wie worden de pensioenen verhoogd?

  • Als u als werknemer pensioen opbouwt bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, wordt uw tot nu toe opgebouwde pensioen verhoogd.
  • Als u voorheen pensioen opbouwde bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, wordt dit opgebouwde pensioen verhoogd. 
  • Als u pensioen ontvangt, wordt het bedrag dat u aan pensioen ontvangt verhoogd.

Waarom is de verhoging niet gelijk aan de prijsinflatie, die hoger ligt?

Bij een verhoging kijken we niet alleen naar de prijsinflatie in het afgelopen jaar. Ook bekijken we wat een verhoging betekent voor onze financiële situatie in de toekomst. En naar de belangen van zowel de huidige werkenden als de gepensioneerden. Het pensioengeld moet namelijk evenwichtig worden verdeeld.

Om die reden is het niet verantwoord al onze buffers uit te delen. Zeker niet met de huidige onzekere economische tijden. Op die manier voorkomen we dat we in slechte tijden (sneller) de pensioenen moeten verlagen.

Worden gemiste verhogingen van eerdere jaren nog een keer gecompenseerd?

Bij de keuze voor het wel of niet verhogen van de pensioenen, proberen we eerst de pensioenen te verhogen op basis van de prijsinflatie in het afgelopen jaar. Daarna kijken we pas naar de gemiste verhoging in eerdere jaren. 

Gezien de financiële positie van het fonds en de wet- en regelgeving die hiervoor geldt, verwachten we niet op korte termijn gemiste toeslagen in te kunnen halen.

Lees meer over de beleidsdekkingsgraad

Wordt mijn arbeidsongeschiktheidspensioen ook met 7,33% verhoogd?

Nee. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt elk jaar standaard met 2% verhoogd. Er wordt naast de verhoging van 2% geen extra verhoging toegekend.

Het vermogen van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is sterk gedaald. Waarom wordt er dan wel een verhoging gegeven?

Bij verhogingen wordt gekeken naar de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds. Dit is de graadmeter voor onze financiële positie. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds voldoende vermogen heeft om alle (toekomstige) pensioen uit te betalen. Dit zijn onze verplichtingen. 

Het vermogen van het pensioenfonds is in het afgelopen jaar inderdaad sterk gedaald. De financiële markten deden het erg slecht. Aan de andere kant: door de hogere rente hebben we minder geld nodig voor de (toekomstige) pensioenen. Hierdoor is onze financiële positie zelfs beter dan verleden jaar. Dit is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad. 

Lees meer over de beleidsdekkingsgraad

Waarom kan er wel een verhoging worden gegeven, maar ga ik minder pensioen opbouwen?

Voor verhogingen kijken we naar de financiële situatie van het pensioenfonds. De beleidsdekkingsgraad is hiervoor de graadmeter. Hoeveel pensioen jaarlijks wordt opgebouwd, hangt af van de ingelegde pensioenpremie. Op basis daarvan wordt bekeken hoeveel pensioen kan worden ingekocht. En dat hangt weer af van verschillende economische factoren. 

Een verhoging van de opgebouwde pensioenen en opbouwpercentage staan dus los van elkaar. Onze buffers gebruiken voor opbouwpercentage is niet toegestaan. Dat zou ten koste gaan van het pensioengeld van de huidige pensioengerechtigden.

Uw pensioen is per 1 september met 1,48% verhoogd. Hieronder beantwoorden we de veelgestelde vragen.

Waarom is het percentage niet hoger? Er zijn fondsen met een hoger percentage

De 1,48% is vastgesteld op basis van de prijsinflatie in de periode van 1 september 2020 tot 1 september 2021. Dat is zo vastgelegd in het fondsbeleid voor verhogingen (toeslagbeleid). De prijsinflatie was in 2021 2,7%.

Per 1 januari 2022 is uw pensioen al met 1,2% verhoogd. Met de extra verhoging van 1,48% is uw pensioen per 1 september 2022 volledig gecompenseerd met de prijsinflatie in 2021. De verhoging van 1,48% wordt ook gegeven over de verhoging van 1,2%. Daarom is de totale verhoging meer dan 2,68%. Afgerond is de verhoging 2,7%.

Rekenvoorbeeld

Op 1 januari had u € 1.000 pensioen. Dat is in januari verhoogd met 1,2%. Uw pensioen is dus € 1.012 geworden. 

In september wordt uw pensioen van € 1.000 nogmaals verhoogd met 1,5%. De € 12 uit de eerdere verhoging wordt niet verhoogd. Het pensioen wordt dan € 1.027 (€ 1000 x (1,2% + 1,5%)). De stijging van € 1.012 naar € 1.027 is een percentage van 1,48%.

In 2020 en 2021 is het pensioen namelijk niet verhoogd. Dit jaar wordt er 2 keer verhoogd

De overheid heeft de regels voor het verhogen van het pensioen versoepeld per 1 juli 2022. Daarom kunnen we uw pensioen nu nogmaals verhogen. Dit was voor 1 juli 2022 niet mogelijk. Of er verhoging mogelijk is, hangt af van de (beleids)dekkingsgraad. Daarnaast is door de stijging van de rente begin dit jaar, onze dekkingsgraad hoger. Hierdoor kunnen wij uw pensioen verhogen.

Lees meer over de (beleids)dekkingsgraad

Waarom wordt er pas in september verhoogd en niet in juli?

De wetgeving voor het versoepelen van de regels voor het verhogen van de pensioenen, is in mei definitief geworden. Er is tijd nodig voor zorgvuldige besluitvorming en om de verhoging door te voeren. Het pensioenreglement moet bijvoorbeeld aangepast worden, zodat we in plaats van 1 keer per jaar, vaker de pensioenen kunnen verhogen. September is het vroegst mogelijke moment waarop wij de verhoging kunnen doorvoeren, zodat het hele proces goed en nauwkeurig is doorlopen.

Gaan de pensioenen in het nieuwe stelsel vaker omhoog?

In het nieuwe pensioenstelsel gaat het pensioen meer meebewegen met de economie. In economisch goede tijden kan het pensioen naar verwachting eerder worden verhoogd. In mindere tijden kan uw pensioen lager worden. Of uw pensioen wordt verhoogd, is dus afhankelijk van de economie.

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel

Wordt de hoge prijsinflatie volgend jaar gecompenseerd?

De inflatie in 2022 is hoog. We weten nog niet of we de volledige prijsinflatie kunnen compenseren. Eind 2022 gaan we bekijken of we uw pensioen weer kunnen verhogen per 1 januari 2023. En of we een (deel van) de prijsinflatie daarmee kunnen compenseren. We weten nu nog niet met welk percentage. Dat hangt af van onze (beleids)dekkingsgraad aan het einde van het jaar.

Wordt de gemiste verhoging van eerdere jaren nog een keer gecompenseerd?

Bij de keuze voor het wel of niet verhogen van de pensioenen, proberen we eerst de pensioenen te verhogen op basis van de prijsinflatie in het afgelopen jaar. Daarna kijken we pas naar de gemiste verhoging in eerdere jaren. 

Aangezien de prijsinflatie in 2022 erg hoog is, verwachten we niet dat op korte termijn gemiste verhogingen worden kunnen worden ingehaald.

Betekent de tussentijdse verhoging dat de pensioenen naar het nieuwe pensioenstelsel meeverhuizen?

Nee, daarover is nog geen definitief besluit genomen. Met het bieden van een tussentijdse verhoging maakt de wetgever het mogelijk om de pensioenen vóór de ingang van het nieuwe pensioenstelsel al mee te laten bewegen met de economie. 

Deze tussentijdse verhoging is alleen mogelijk bij de intentie van sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) om de pensioenen mee te verhuizen naar het nieuwe stelsel. Zij hebben deze intentie ook uitgesproken. Als hierover een besluit is genomen, informeren wij u hierover.

Wordt mijn arbeidsongeschiktheidspensioen ook verhoogd?

Nee. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt elk jaar standaard met 2% verhoogd. Er wordt naast de verhoging van 2% geen extra verhoging toegekend.

Wat is het gevolg van de extra verhoging voor de lange termijn?

Het is belangrijk om bij elk besluit, de korte én lange termijn gevolgen goed te bekijken. De belangen van alle deelnemers moeten we goed afwegen. Het verhogen van de pensioenen is voor iedereen positief: iedereen gaat er namelijk op vooruit. Maar hoe meer pensioen je hebt opgebouwd, hoe positiever: U krijgt er meer euro’s bij. 

Het verlenen van een extra toeslag zorgt er ook voor dat de dekkingsgraad van het fonds daalt. En met een lagere dekkingsgraad wordt de ruimte om toeslagen te verlenen in de toekomst kleiner. Al deze effecten hebben we doorgerekend. Voor jongere deelnemers is er een beperkt negatief gevolg, terwijl er voor ouderen sprake is van een beperkt positief gevolg. In de onderstaande tabel ziet u precies wat de procentuele impact is van de extra toeslag op het verwachte pensioen. Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende leeftijdscohorten én de hoogte van het te bereiken pensioen (dit zijn de percentielen).

Leeftijd
per
1
januari

0

(in

%)

5

(in

%)

10

(in

%)

25

(in

%)

50

(in

%)

75

(in

%)

90

(in

%)

95

(in

%)

100

(in

%)

250,0-0,4-0,2-0,4-0,4-0,3-0,4-0,40,2
350,0-0,2-0,3-0,3-0,3-0,2-0,3-0,3-0,2
45-0,40,0-0,2-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,2
550,3-0,30,0-0,1-0,10,0-0,1-0,10,0
650,90,50,30,20,20,20,20,10,2
750,70,70,70,40,40,30,30,40,3
Fonds   0,5 0,3 0,1  0,1  0,1 0,1 0,1  0,0 0,1