Ons toeslagbeleid

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen op basis van de stijging van de prijzen. Dit noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie.

De pensioenverhoging is afhankelijk van onze financiële situatie. Deze moet goed genoeg zijn om de pensioenen nu, maar ook in de toekomst te kunnen verhogen. De (beleids)dekkingsgraad is daarbij bepalend.

Voorwaardelijke toeslag

De gewenste pensioenverhoging betalen we uit het beleggingsrendement. Daarbij merken we op dat eerdere pensioenverhogingen niet automatisch betekenen dat u recht heeft op toekomstige verhogingen. Wij verlenen alleen toeslag als de financiële situatie van het pensioenfonds dit toelaat. Daarom noemen we deze regeling voorwaardelijk. Als wij geen pensioenverhoging doorvoeren, investeren we in het verbeteren van onze dekkingsgraad.

Elk jaar bekijken we of we uw pensioen kunnen verhogen. Zo kan het meestijgen met de prijzen. Zeker in deze dure tijden vinden we dat belangrijk. Dit kan alleen als de financiële situatie van het fonds en de regels dit toelaten. Dit jaar kan uw pensioen volledig meegroeien met de gestegen prijzen. En zelfs nog flink meer. Uw opgebouwde pensioen verhogen we vanaf 1 januari met 6,85%.

Deze verhoging is mogelijk omdat we er financieel goed voor staan. Verder stappen we in 2027 over op de nieuwe regels voor pensioen.  We mogen daarom gebruikmaken van de soepelere regels van de overheid. Daarmee loopt de overheid alvast vooruit op de nieuwe regels voor pensioen. Bij het besluit hebben we de belangen van iedereen met pensioen bij het fonds, jong en oud, goed afgewogen. We verhogen alle pensioenen: van de mensen die nu pensioen krijgen en van de mensen die nu nog niet met pensioen zijn.

Veelgestelde vragen over de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2024

We verhogen de pensioenen per 1 januari 2023 met 7,33%. Deze verhoging geldt voor iedereen. Dus voor pensioengerechtigden en voor mensen die nog niet met pensioen zijn.

Bij het vaststellen van de verhoging houden we rekening met de belangen van zowel de oudere als de jongere deelnemers bij het pensioenfonds. De prijsinflatie was erg hoog. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen meer te besteden krijgt. Tegelijkertijd zijn er voldoende buffers nodig. Zeker in deze economisch onzekere tijden. Bijvoorbeeld om de kans op een verlaging van uw pensioen in de toekomst kleiner te maken. Met deze verhoging behouden we deze buffer.

Veelgestelde vragen over de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2023

De pensioenen worden per 1 september 2022 met 1,48% verhoogd. Dit kan doordat de overheid de regels vanaf 1 juli heeft aangepast, vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel. Maar ook omdat Pensioenfonds voor de Architectenbureaus er financieel goed voor staat. Deze verhoging geldt voor iedereen. Dus voor pensioengerechtigden en voor mensen die nog niet met pensioen zijn.
 

Verhoging gebaseerd op prijsinflatie 2021

De 1,48% is vastgesteld op basis van de prijsinflatie in de periode van 1 september 2020 tot 1 september 2021. Dat is zo vastgelegd in het fondsbeleid voor verhogingen (toeslagbeleid). De prijsinflatie was toen 2,7%. Per 1 januari 2022 zijn de pensioen al met 1,2% verhoogd. Met de extra verhoging van 1,48% zijn de pensioenen per 1 september 2022 volledig gecompenseerd voor de prijsinflatie in 2021. De verrekening van de verhoging van 1,2% vanaf afgelopen 1 januari verklaart het verschil van 0,02%.

Rekenvoorbeeld
Op 1 januari had u € 1.000 pensioen. Dat is in januari verhoogd met 1,2%. Uw pensioen is dus € 1.012 geworden. In september wordt uw pensioen van € 1.000 nogmaals verhoogd met 1,5%. De € 12 uit de eerdere verhoging wordt niet verhoogd. Het pensioen wordt dan € 1.027 (€ 1000 x (1,2% + 1,5%)). De stijging van € 1.012 naar € 1.027 is een percentage van 1,48%.

Veelgestelde vragen over de verhoging van de pensioenen per 1 september 2022

Vanaf 2018

 ToeslagAmbitieInflatie
Januari 20246,85%0,21%0,21%
Januari 20237,33%14,53%14,53%
September 2022*1,48%--
Januari 20221,2%2,70%2,70%
Januari 2021**0%0,96%0,96%
Juli 20200%1,4%1,4%
Juli 20190,53%2,8%2,8%
Juli 20180,10%2,2%***1,1%


*) Extra toeslag waarmee de ambitie van januari 2022 is vervuld. Dit is meer dan de inflatie. De meetperiode is eenmalig verlengd.
**) Wegens aanpassing van het toeslagmoment (per 1 januari i.p.v. per 1 juli) is zowel de toeslag als de ambitie/inflatie over een periode van een half jaar gemeten.
***) Dit is meer dan de inflatie. De meetperiode is eenmalig verlengd.


Tot 2018

Het pensioenreglement kende tot 2018 volgende maatstaven om de toeslag bij volledige indexatie te bepalen.

  • Bij actieve deelnemers was deze toeslag gelijk aan de cao-loonstijging in de bedrijfstak.
  • Voor pensioenuitkeringen aan gepensioneerden én voor de pensioenopbouw van gewezen deelnemers werd het prijsindexcijfer meegewogen. De toeslag bij volledige indexatie was voor hen het gemiddelde van het indexcijfer prijzen en de cao-loonstijging in de bedrijfstak. De cao-loonstijging was het maximum, ook indien het indexcijfer prijzen hoger was.

Bij gedeeltelijke toekenning ontvingen alle groepen een gelijk percentage van hun maatstaf.
De afgelopen jaren zijn de prijzen harder gestegen dan dat wij de pensioenen hebben verhoogd. Als we kijken naar de ontwikkelingen van de pensioenen in de jaren tot 2018, zien we het volgende.
 

Toeslag voor deelnemers die pensioen opbouwen

 ToeslagAmbitieInflatie
Juli 20170,00%1,51%0,1%
Juli 20160,00%1,00%1,0%
Juli 20150,00%1,00%0,9%
Juli 20140,00%0,00%2,9%
Juli 20130,00%2,00%2,2%
Juli 20120,00%2,00%2,3%
Juli 20110,00%0,00%0,8%
Juli 20100,00%1,00%1,4%
Juli 20090,00%3,00%2,6%
Juli 20083,00%3,00%1,8%
Juli 20071,75%1,75%1,3%
Juli 20061,32%1,76%1,7%
Noot: de gehanteerde referteperiode voor de ambitie en de inflatie is met 1 jaar vertraagd. Deze volgen de ontwikkeling van de lonen en prijzen over de periode tot juli van het voorafgaande jaar.

 

Toeslag voor gepensioneerden en ex-werknemers

 ToeslagAmbitieInflatie
Juli 20170,00%0,80%0,1%
Juli 20160,00%1,00%1,0%
Juli 20150,00%0,95%0,9%
Juli 20140,00%0,00%2,9%
Juli 20130,00%2,00%2,2%
Juli 20120,00%2,00%2,3%
Juli 20110,00%0,00%0,8%
Juli 20100,00%1,00%1,4%
Juli 20090,00%2,80%2,6%
Juli 20082,40%2,40%1,8%
Juli 20071,54%1,54%1,3%
Juli 20060,66%0,88%1,7%
Noot: de gehanteerde referteperiode voor de ambitie en de inflatie is met 1 jaar vertraagd. Deze volgen de ontwikkeling van de lonen en prijzen over de periode tot juli van het voorafgaande jaar.

Elk jaar proberen wij het pensioen mee te laten stijgen met de prijzen. We kijken naar de centrale prijsstijging die het CBS over het afgelopen jaar berekent. Omdat wij met het pensioen hierbij aan willen sluiten, noemen wij dit onze ‘ambitie’.
 

Toeslag hangt af van beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen nu en in de toekomst. Bij het jaarlijkse besluit of en in hoeverre toeslagen worden toegekend, laat het bestuur zich leiden door de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 1 juli 2022 mag een pensioenfonds de pensioenen verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. De overheid heeft dit besloten.
 

Maatstaf om toeslag te bepalen

De maatstaf voor toeslagverlening is hetzelfde voor deelnemers die pensioen opbouwen, gepensioneerden en ex-werknemers. De maatstaf hiervoor is de prijsinflatie. Wij kijken hiervoor naar de prijsinflatie die het CBS berekent voor “consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens” over de periode van 1 oktober, 2 jaar voorafgaand aan het jaar van aanpassing van de pensioenen tot 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar van aanpassing van de pensioenen.

De hoogte van de pensioenen staat niet vast en kan worden verlaagd als de financiële situatie van het fonds slecht is. Een verlaging is nu niet aan de orde, maar is voor de toekomst niet uit te sluiten.

Korting in 2013

In april 2013 hebben we vanwege de financiële situatie van het pensioenfonds het opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen met 2,8% gekort.