Ons toeslagbeleid

Toeslagverlening betekent het verhogen van de pensioenen.

Voor bijvoorbeeld € 1000 kunt u in de toekomst minder kopen dan nu, omdat de prijzen in de toekomst zullen stijgen. Door het verhogen van de pensioenen behoudt het pensioen zijn waarde in de toekomst. Daarom bekijkt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus ieder jaar of toeslagverlening kan plaatsvinden.

Toeslag is voorwaardelijk
De gewenste pensioenverhoging betalen we uit het beleggingsrendement. Daarbij moeten we opmerken dat eerdere pensioenverhogingen niet automatisch betekenen dat u recht heeft op toekomstige verhogingen. We kunnen alleen toeslag verlenen als de financiële situatie van het pensioenfonds dit toelaat. Daarom noemen we deze regeling voorwaardelijk. Als wij geen pensioenverhoging doorvoeren, investeren we in het verbeteren van onze dekkingsgraad.
Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie, hoe stabieler ons fonds en hoe beter we in staat zijn een eventuele financiële tegenvaller op te vangen. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we exact genoeg geld om alle pensioenen te kunnen betalen. Onze dekkingsgraad schommelt nu wel rond de 100%, maar voldoet nog niet aan de wettelijke eis om de pensioenen te mogen verhogen.

Elk jaar proberen wij per 1 juli het pensioen mee te laten stijgen met de lonen in de bedrijfstak Architectenbureaus. We berekenen dan de loonontwikkeling over het voorgaande jaar. Omdat wij met het pensioen hierbij aan willen sluiten, noemen wij dit onze ‘ambitie’.

Naast de lonen, kijken we ook naar de centrale prijsstijging die het CBS over die periode berekent. Met deze percentages kunnen we een cijfer voor de gemiddelde loonstijging, de pensioenverhoging en stijging in prijzen naast elkaar zetten. Dat samen geeft inzicht in de waarde van uw pensioen.

Toeslag hangt af van beleidsdekkingsgraad

Bij het jaarlijkse besluit of en in hoeverre toeslagen worden toegekend, laat het bestuur zich leiden door de beleidsdekkingsgraad van het fonds.

  • Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% is toeslagverlening wettelijk niet toegestaan;
  • Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% is een (gedeeltelijke) toeslag mogelijk, mits die toeslag naar verwachting ook in de toekomst kan worden verleend;
  • Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan het niveau dat nodig is voor volledige toeslagverlening (circa 126%), zijn naast volledige toeslagen ook inhaaltoeslagen en teruggave van kortingen mogelijk.

Maatstaven om toeslag te bepalen

Het pensioenreglement kent de volgende maatstaven om de toeslag bij volledige indexatie te bepalen.

  • Bij actieve deelnemers is deze toeslag gelijk aan de cao-loonstijging in de bedrijfstak.
  • Voor pensioenuitkeringen aan gepensioneerden én voor de pensioenopbouw van gewezen deelnemers wordt het prijsindexcijfer meegewogen. De toeslag bij volledige indexatie is voor hen het gemiddelde van het indexcijfer prijzen en de cao-loonstijging in de bedrijfstak. De cao-loonstijging is het maximum, ook indien het indexcijfer prijzen hoger is.

Bij gedeeltelijke toekenning ontvangen alle groepen een gelijk percentage van hun maatstaf.

In 2017 hebben we geen pensioenverhoging doorgevoerd. Onze ambitie was 1,51%. De prijzen gingen met 0,1% omhoog.

De afgelopen jaren zijn de prijzen harder gestegen dan dat wij uw pensioen hebben verhoogd. Daardoor kunt u nu minder kopen met uw pensioen dan in het verleden. Ook de komende jaren kunnen wij uw pensioen waarschijnlijk niet verhogen. Als we kijken naar de ontwikkelingen van uw pensioen de afgelopen jaren, zien we het volgende:

Toeslag Ambitie Inflatie
Juli 2017 0,00% 1,51% 0,1%
Juli 2016 0,00% 1,00% 1,0%
Juli 2015 0,00% 1,00% 0,9%
Juli 2014 0,00% 0,00% 2,9%
Juli 2013 0,00% 2,00% 2,2%
Juli 2012 0,00% 2,00% 2,3%
Juli 2011 0,00% 0,00% 0,8%
Juli 2010 0,00% 1,00% 1,4%
Juli 2009 0,00% 3,00% 2,6%
Juli 2008 3,00% 3,00% 1,8%
Juli 2007 1,75% 1,75% 1,3%
Juli 2006 1,32% 1,76% 1,7%

Noot: De gehanteerde referteperiode voor de ambitie en de inflatie is met 1 jaar vertraagd. Deze volgen de ontwikkeling van de lonen en prijzen over de periode tot juli van het voorafgaande jaar.

Per 1 juli 2017 hebben we de pensioenen niet verhoogd. Onze ambitie was 0,80%. De prijzen gingen met 0,1% omhoog.

De afgelopen jaren stegen de prijzen harder dan de percentages waarmee wij uw pensioen verhoogden. Daardoor kunt u nu minder kopen met uw pensioen dan in het verleden. Ook de komende jaren kunnen wij uw pensioen waarschijnlijk niet verhogen. Als we kijken naar de ontwikkelingen van uw pensioen de afgelopen jaren, zien we het volgende:

Toeslag Ambitie Inflatie
Juli 2017 0,00% 0,80% 0,1%
Juli 2016 0,00% 1,00% 1,0%
Juli 2015 0,00% 0,95% 0,9%
Juli 2014 0,00% 0,00% 2,9%
Juli 2013 0,00% 2,00% 2,2%
Juli 2012 0,00% 2,00% 2,3%
Juli 2011 0,00% 0,00% 0,8%
Juli 2010 0,00% 1,00% 1,4%
Juli 2009 0,00% 2,80% 2,6%
Juli 2008 2,40% 2,40% 1,8%
Juli 2007 1,54% 1,54% 1,3%
Juli 2006 0,66% 0,88% 1,7%

Noot: De gehanteerde referteperiode voor de ambitie en de inflatie is met 1 jaar vertraagd. Deze volgen de ontwikkeling van de lonen en prijzen over de periode tot juli van het voorafgaande jaar

Voor de toeslagverlening kijken we zoveel mogelijk naar de stijging van de cao-lonen in de bedrijfstak en het prijsindexcijfer.

In april 2013 hebben we vanwege de financiële situatie van het fonds het opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen met 2,8% gekort. Deze korting vond plaats in het kader van het herstelplan dat eind 2013 afliep. De komende jaren verlagen we uw pensioen waarschijnlijk niet. Als we uw pensioen niet verhogen, kunt u minder kopen met uw pensioen dan nu.