Ons toeslagbeleid

We proberen ieder jaar uw pensioen te verhogen op basis van de stijging van de prijzen. Deze verhoging noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie.

Voor bijvoorbeeld € 1.000 kunt u in de toekomst minder kopen dan nu, omdat de prijzen in de toekomst zullen stijgen. Door het verhogen van de pensioenen behoudt het pensioen zijn waarde in de toekomst. 

Voorwaardelijke toeslag
De gewenste pensioenverhoging betalen we uit het beleggingsrendement. Daarbij merken we op dat eerdere pensioenverhogingen niet automatisch betekenen dat u recht heeft op toekomstige verhogingen. We kunnen alleen toeslag verlenen als de financiële situatie van het pensioenfonds dit toelaat. Daarom noemen we deze regeling voorwaardelijk. Als wij geen pensioenverhoging doorvoeren, investeren we in het verbeteren van onze dekkingsgraad.

Ondanks de onzekere tijden is onze financiële situatie in het afgelopen jaar verbeterd. Onze financiële positie is goed genoeg om uw pensioen per 1 januari 2022 met 1,2% te verhogen. Uw pensioen stijgt voor een deel mee met de prijzen. We verhogen het pensioen dat u in de jaren vóór 2022 heeft opgebouwd.

De komende jaren lukt het ons waarschijnlijk niet om uw pensioen volledig mee te laten stijgen met de prijsstijgingen.

Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie, hoe stabieler ons fonds en hoe beter we in staat zijn een eventuele financiële tegenvaller op te vangen. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we exact genoeg geld om alle pensioenen te kunnen betalen.

Elk jaar proberen wij het pensioen mee te laten stijgen met de prijzen. We kijken naar de centrale prijsstijging die het CBS over het afgelopen jaar berekent. Omdat wij met het pensioen hierbij aan willen sluiten, noemen wij dit onze ‘ambitie’.

Toeslag hangt af van beleidsdekkingsgraad

Bij het jaarlijkse besluit of en in hoeverre toeslagen worden toegekend, laat het bestuur zich leiden door de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds.

  • Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% is toeslagverlening wettelijk niet toegestaan;
  • Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% is een (gedeeltelijke) toeslag mogelijk, mits die toeslag naar verwachting ook in de toekomst kan worden verleend;
  • Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan het niveau dat nodig is voor volledige toeslagverlening (circa 125%), zijn naast volledige toeslagen ook inhaaltoeslagen en teruggave van kortingen mogelijk.

Maatstaf om toeslag te bepalen

De maatstaf voor toeslagverlening is hetzelfde voor deelnemers die pensioen opbouwen, gepensioneerden en ex-werknemers. De maatstaf hiervoor is de prijsinflatie. Wij kijken hiervoor naar de prijsinflatie die het CBS berekent voor “consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens” over de periode van 1 oktober twee jaar voorafgaand aan het jaar van aanpassing van de pensioenen tot 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar van aanpassing van de pensioenen.


Toeslagverlening vanaf 2018

Toeslag Ambitie Inflatie
Januari 2022 1,2% 2,70% 2,70%
Januari 2021** 0% 0,96% 0,96%
Juli 2020 0% 1,4% 1,4%
Juli 2019 0,53% 2,8% 2,8%
Juli 2018 0,10% 2,2%* 1,1%

*) Dit is meer dan de inflatie. De meetperiode is eenmalig verlengd.
**) Wegens aanpassing van het toeslagmoment (per 1 januari i.p.v. per 1 juli) is zowel de toeslag als de ambitie/inflatie over een periode van een half jaar gemeten.

Het pensioenreglement kende tot 2018 volgende maatstaven om de toeslag bij volledige indexatie te bepalen.

  • Bij actieve deelnemers was deze toeslag gelijk aan de cao-loonstijging in de bedrijfstak.
  • Voor pensioenuitkeringen aan gepensioneerden én voor de pensioenopbouw van gewezen deelnemers werd het prijsindexcijfer meegewogen. De toeslag bij volledige indexatie was voor hen het gemiddelde van het indexcijfer prijzen en de cao-loonstijging in de bedrijfstak. De cao-loonstijging was het maximum, ook indien het indexcijfer prijzen hoger was.

Bij gedeeltelijke toekenning ontvingen alle groepen een gelijk percentage van hun maatstaf.
De afgelopen jaren zijn de prijzen harder gestegen dan dat wij uw pensioen hebben verhoogd. Als we kijken naar de ontwikkelingen van uw pensioen in de jaren tot 2018, zien we het volgende.

Toeslag voor deelnemers die pensioen opbouwen

Toeslag Ambitie Inflatie
Juli 2017 0,00% 1,51% 0,1%
Juli 2016 0,00% 1,00% 1,0%
Juli 2015 0,00% 1,00% 0,9%
Juli 2014 0,00% 0,00% 2,9%
Juli 2013 0,00% 2,00% 2,2%
Juli 2012 0,00% 2,00% 2,3%
Juli 2011 0,00% 0,00% 0,8%
Juli 2010 0,00% 1,00% 1,4%
Juli 2009 0,00% 3,00% 2,6%
Juli 2008 3,00% 3,00% 1,8%
Juli 2007 1,75% 1,75% 1,3%
Juli 2006 1,32% 1,76% 1,7%
Noot: de gehanteerde referteperiode voor de ambitie en de inflatie is met 1 jaar vertraagd. Deze volgen de ontwikkeling van de lonen en prijzen over de periode tot juli van het voorafgaande jaar.

Toeslag voor gepensioneerden en ex-werknemers

Toeslag Ambitie Inflatie
Juli 2017 0,00% 0,80% 0,1%
Juli 2016 0,00% 1,00% 1,0%
Juli 2015 0,00% 0,95% 0,9%
Juli 2014 0,00% 0,00% 2,9%
Juli 2013 0,00% 2,00% 2,2%
Juli 2012 0,00% 2,00% 2,3%
Juli 2011 0,00% 0,00% 0,8%
Juli 2010 0,00% 1,00% 1,4%
Juli 2009 0,00% 2,80% 2,6%
Juli 2008 2,40% 2,40% 1,8%
Juli 2007 1,54% 1,54% 1,3%
Juli 2006 0,66% 0,88% 1,7%
Noot: de gehanteerde referteperiode voor de ambitie en de inflatie is met 1 jaar vertraagd. Deze volgen de ontwikkeling van de lonen en prijzen over de periode tot juli van het voorafgaande jaar.

De hoogte van uw pensioen staat niet vast en kan worden verlaagd als de financiële situatie van het fonds slecht is. Een verlaging is nu niet aan de orde, maar is voor de toekomst niet uit te sluiten.

Korting in 2013
In april 2013 hebben we vanwege de financiële situatie van het pensioenfonds het opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen met 2,8% gekort.