Ons toeslagbeleid

Toeslagverlening betekent het verhogen van de pensioenen.

Voor bijvoorbeeld € 1.000 kunt u in de toekomst minder kopen dan nu, omdat de prijzen in de toekomst zullen stijgen. Door het verhogen van de pensioenen behoudt het pensioen zijn waarde in de toekomst. Daarom bekijkt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus ieder jaar of toeslagverlening kan plaatsvinden.

Toeslag is voorwaardelijk
De gewenste pensioenverhoging betalen we uit het beleggingsrendement. Daarbij merken we op dat eerdere pensioenverhogingen niet automatisch betekenen dat u recht heeft op toekomstige verhogingen. We kunnen alleen toeslag verlenen als de financiële situatie van het pensioenfonds dit toelaat. Daarom noemen we deze regeling voorwaardelijk. Als wij geen pensioenverhoging doorvoeren, investeren we in het verbeteren van onze dekkingsgraad.
De komende jaren lukt het ons waarschijnlijk niet om uw pensioen mee te laten stijgen met de prijsstijgingen.

Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie, hoe stabieler ons fonds en hoe beter we in staat zijn een eventuele financiële tegenvaller op te vangen. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we exact genoeg geld om alle pensioenen te kunnen betalen.
Elk jaar proberen wij het pensioen mee te laten stijgen met de prijzen. We kijken naar de centrale prijsstijging die het CBS over het afgelopen jaar berekent. Omdat wij met het pensioen hierbij aan willen sluiten, noemen wij dit onze ‘ambitie’.

Toeslag hangt af van beleidsdekkingsgraad

Bij het jaarlijkse besluit of en in hoeverre toeslagen worden toegekend, laat het bestuur zich leiden door de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds.
 
  • Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% is toeslagverlening wettelijk niet toegestaan;
  • Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% is een (gedeeltelijke) toeslag mogelijk, mits die toeslag naar verwachting ook in de toekomst kan worden verleend;
  • Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan het niveau dat nodig is voor volledige toeslagverlening (circa 127%), zijn naast volledige toeslagen ook inhaaltoeslagen en teruggave van kortingen mogelijk.

Maatstaf om toeslag te bepalen

De maatstaf voor toeslagverlening is hetzelfde voor deelnemers die pensioen opbouwen, gepensioneerden en ex-werknemers. De maatstaf hiervoor is de prijsinflatie. Wij kijken hiervoor naar de prijsinflatie die het CBS berekent voor “consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens” over de periode van 1 oktober twee jaar voorafgaand aan het jaar van aanpassing van de pensioenen tot 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar van aanpassing van de pensioenen.

Toeslagverlening vanaf 2018

Toeslag Ambitie Inflatie
Januari 2021**     0% 0,96% 0,96%
Juli 2020     0% 1,4% 1,4%
Juli 2019 0,53% 2,8% 2,8%
Juli 2018 0,10% 2,2%* 1,1%

*) Dit is meer dan de inflatie. De meetperiode is eenmalig verlengd.

**) Wegens aanpassing van het toeslagmoment (per 1 januari i.p.v. per 1 juli) is zowel de toeslag als de ambitie/inflatie over een periode van een half jaar gemeten.

Het pensioenreglement kent de volgende maatstaven om de toeslag bij volledige indexatie te bepalen.
 
  • Bij actieve deelnemers is deze toeslag gelijk aan de cao-loonstijging in de bedrijfstak.
  • Voor pensioenuitkeringen aan gepensioneerden én voor de pensioenopbouw van gewezen deelnemers wordt het prijsindexcijfer meegewogen. De toeslag bij volledige indexatie is voor hen het gemiddelde van het indexcijfer prijzen en de cao-loonstijging in de bedrijfstak. De cao-loonstijging is het maximum, ook indien het indexcijfer prijzen hoger is.
Bij gedeeltelijke toekenning ontvangen alle groepen een gelijk percentage van hun maatstaf.
De afgelopen jaren zijn de prijzen harder gestegen dan dat wij uw pensioen hebben verhoogd. Als we kijken naar de ontwikkelingen van uw pensioen de afgelopen jaren, zien we het volgende.

Toeslag voor deelnemers die pensioen opbouwen

Toeslag Ambitie Inflatie
Juli 2017 0,00% 1,51% 0,1%
Juli 2016 0,00% 1,00% 1,0%
Juli 2015 0,00% 1,00% 0,9%
Juli 2014 0,00% 0,00% 2,9%
Juli 2013 0,00% 2,00% 2,2%
Juli 2012 0,00% 2,00% 2,3%
Juli 2011 0,00% 0,00% 0,8%
Juli 2010 0,00% 1,00% 1,4%
Juli 2009 0,00% 3,00% 2,6%
Juli 2008 3,00% 3,00% 1,8%
Juli 2007 1,75% 1,75% 1,3%
Juli 2006 1,32% 1,76% 1,7%

Noot: De gehanteerde referteperiode voor de ambitie en de inflatie is met 1 jaar vertraagd. Deze volgen de ontwikkeling van de lonen en prijzen over de periode tot juli van het voorafgaande jaar.

Toeslag voor gepensioneerden en ex-werknemers

Toeslag Ambitie Inflatie
Juli 2017 0,00% 0,80% 0,1%
Juli 2016 0,00% 1,00% 1,0%
Juli 2015 0,00% 0,95% 0,9%
Juli 2014 0,00% 0,00% 2,9%
Juli 2013 0,00% 2,00% 2,2%
Juli 2012 0,00% 2,00% 2,3%
Juli 2011 0,00% 0,00% 0,8%
Juli 2010 0,00% 1,00% 1,4%
Juli 2009 0,00% 2,80% 2,6%
Juli 2008 2,40% 2,40% 1,8%
Juli 2007 1,54% 1,54% 1,3%
Juli 2006 0,66% 0,88% 1,7%

Noot: De gehanteerde referteperiode voor de ambitie en de inflatie is met 1 jaar vertraagd. Deze volgen de ontwikkeling van de lonen en prijzen over de periode tot juli van het voorafgaande jaar.

Voor de toeslagverlening kijken we zoveel mogelijk naar de stijging van de cao-lonen in de bedrijfstak en het prijsindexcijfer.

De hoogte van uw pensioen staat niet vast en kan worden verlaagd als de financiële situatie van het fonds slecht is. De mogelijkheid van een verlaging is nu niet uit te sluiten. De komende jaren lukt het ons waarschijnlijk niet om uw pensioen mee te laten stijgen met de prijsstijgingen.

Korting in 2013
In april 2013 hebben we vanwege de financiële situatie van het pensioenfonds het opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen met 2,8% gekort. Deze korting vond plaats in het kader van het herstelplan dat eind 2013 afliep.