Thema’s en doelen

Klimaatverandering, duurzame steden en gemeenschappen

Samenwerking zorgt voor een beter en meer duurzaam resultaat. Zo nemen we in ons beleggingsbeleid de wensen van onze deelnemers mee. En richten we ons op thema’s en doelen die aansluiten bij onze sector. Ons streven is om een bijdrage te leveren aan een eerlijke en duurzame wereld.

Onderzoek heeft duidelijk gemaakt welke maatschappelijke thema’s onze deelnemers belangrijk vinden. Deze thema’s koppelen we aan de zogeheten duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (ook wel Sustainable Development Goals, SDG’s, genoemd). Voor deze focus hanteren we een duidelijke horizon, met concrete doelen voor een eerlijke en duurzame wereld, waarmee we willen bijdragen aan de VN-ontwikkelingsdoelen.

De ontwikkelingsdoelen en maatschappelijke thema’s die speciale aandacht krijgen zijn:

  • Klimaatverandering (betaalbare en duurzame energie (SDG 7).
  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11).

Dit VN-ontwikkelingsdoel is gericht op toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Hiervoor wordt wereldwijd gewerkt aan het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix en verdubbeling van de energie-efficiëntie. Zo helpt hernieuwbare energie de maatschappij los te maken van fossiele brandstoffen.

Wij hebben dit vertaald naar de volgende eigen doelstellingen:

  • We hebben dit vertaald naar de volgende eigen doelstellingen en activiteiten om hieraan een bijdrage te leveren;
  • We willen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen om de wereldwijde opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Om hier invulling aan te geven hebben we onze beleggingen in ondernemingen in lijn gebracht met zogenaamde klimaatbenchmarks. Die hebben tot doel om de CO2-uitstoot vóór 2050 naar net-zero (netto nul) te brengen. Dit wil zeggen dat de totale uitstoot van broeikasgassen lager is dan of gelijk is aan de uitstoot die uit de atmosfeer wordt verwijderd. Om deze transitie te versnellen beleggen we extra in ondernemingen die met hun producten of diensten bijdragen aan oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan.
  • We beleggen daarnaast met groene obligaties in groene en duurzame projecten. Deze leningen worden uitgegeven door bijvoorbeeld KfW, een internationale ontwikkelingsbank, en de Europese Unie om verduurzamingsprojecten binnen de EU te stimuleren. We streven ernaar om 10% van de matchingportefeuille uit dergelijke obligaties te laten bestaan. Met de matchingportefeuille wordt het renterisico afgedekt voor stabiele pensioenuitkeringen. Deze portefeuille bevat onder meer hypotheken, (bedrijfs)obligaties en staatsleningen.  
  • PfAB toetst per beleggingscategorie de klimaatrisico’s en -kansen en monitort dit doorlopend.

Bij elke beleggingsbeslissing worden klimaatrisico’s bekeken en meegewogen, met als doel te voldoen aan het akkoord van Parijs.

Onderdeel van onze CO2-reductiedoelstelling is het uitsluiten van beleggingen in kolen en teerzanden.

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Daar richt dit VN-ontwikkelingsdoel zich op. Dit gebeurt door voor iedereen voldoende, veilige, betaalbare huisvesting en basisdiensten te verzorgen en sloppenwijken te verbeteren. Maar ook door de nadelige milieu-impact van steden terug te brengen. Door aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan afvalbeheer.

Ook voor dit VN-ontwikkelingsdoel hebben we bekeken hoe Pensioenfonds voor de Architectenbureaus hieraan kan bijdragen. Dit doen we met de volgende activiteiten:

  • Met beheerders van vastgoedportefeuilles zijn we in gesprek over hoe we kunnen bijdragen aan woningen die duurzamer zijn, beter betaalbaar en beter passen bij de levensloop van huurders.
  • We onderzoeken jaarlijks of de woningen in onze vastgoedportefeuille beter scoren op duurzaamheid. Daarvoor gebruiken we onder meer onder meer de score uit de jaarlijkse Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). In dit onderzoek worden de beleidsplannen en doelstellingen van vastgoedontwikkelaars en -beheerders op het gebied van duurzaamheid onder de loep genomen. 
  • Ook wordt natuurlijk gekeken naar resultaten, zoals de milieuprestaties van vastgoedportefeuilles, de uitstoot van broeikasgassen en afvalstromen, de vrijwillige standaarden en certificeringssystemen en in hoeverre aan wet- en regelgeving wordt voldaan.

We maken daarbij gebruik van de kennis en kunde van de eigen sector.  En we zoeken in samenspraak met deelnemers naar manieren om maatschappelijk verantwoord beleggen zorgvuldig mee te nemen in de beleggingen in vastgoed en de bebouwde omgeving.

Heroverweging thema’s

Nieuw onderzoek van eind 2023 heeft nieuwe voorkeuren bij (voormalig) medewerkers van architectenbureaus laten zien. Daarom kijken we in 2024 naar nieuwe thema’s waarop we ons gaan richten. Dit kan leiden tot nieuwe keuzes. Daarbij onderzoeken we ook de mogelijkheden van impact beleggen. Dit zijn beleggingen in projecten die een meetbare positieve invloed hebben op de wereld om ons heen.