Verantwoording

Zo leggen wij duurzaamheidsfactoren vast in ons beleggingsbeleid

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid. Daarmee voldoen we aan de informatiebepalingen uit hoofde van EU Verordening 2019/2088. Beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Wat houdt dit precies in?

Uitvoering van het beleggingsbeleid vindt plaats binnen de uitvoeringsorganisatie en binnen de fondsen waarin wordt belegd. Het fonds wil via de beleggingen en door actief aandeelhouderschap een positieve bijdrage leveren aan klimaat, mens en maatschappij.

Het pensioenfonds houdt daarom in haar beleggingsproces expliciet rekening met de impact van de beleggingen hierop. Onze vermogensbeheerders en de beleggingsfondsen waarin we beleggen zijn geselecteerd op hun bijdrage hieraan. Ook moeten die partijen transparant zijn over de naleving.  

De benchmark van de beleggingsportefeuille is samengesteld uit benchmarks voor de afzonderlijke beleggingscategorieën. Deze zijn terug te vinden in de ABTN van het fonds. 

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus neemt duurzaamheidsrisico’s mee in het gehele beleggingsbeslissingsproces. Dit hebben we als volgt gedaan:

 • Bij het opstellen van het meerjarig strategische beleggingsbeleid spelen MVB-overwegingen in elke stap van het proces een duidelijke rol.
 • Voordat we gaan beleggen in een nieuwe beleggingscategorie, stellen we een investment casus op waarbij MVB 1 van de criteria is. Op basis hiervan wordt besloten om wel of niet in de betreffende categorie te beleggen.
 • In geval van een positief oordeel om in een beleggingscategorie te beleggen, volgt het opstellen van een kader voor deze beleggingscategorie. Hierin staan ook voor MVB-criteria voorkeuren en randvoorwaarden opgeschreven waaraan een belegging dient te voldoen. Bij de uitvoering van het vermogensbeheer kan via verschillende instrumenten uitvoering gegeven worden aan het duurzame beleid. Lees meer hierover in onze duurzaamheidsaanpak.
 • Bij het beoordelen van de door ons ingeschakelde vermogensbeheerders, worden de prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen nadrukkelijk meegewogen.
 • Er wordt halfjaarlijks een uitgebreide risicoanalyse van de beleggingsportefeuille opgesteld, waarmee integraal inzicht in de duurzaamheidsrisico’s van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus wordt verkregen.
 • We leggen jaarlijks verantwoording af door in het jaarverslag publiekelijk te rapporteren over de activiteiten en resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus kwalificeert de pensioenregeling in het kader van de SFDR als een artikel 8 product. Dit wil zeggen dat we streven naar zo veel mogelijk ecologische en sociale kenmerken bij (bijna) alle beleggingen. Ook voldoen we voor deze beleggingen aan de vereisten voor transparantie. 

Duurzaamheidsinformatie

De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is een financieel product. Daarom plaatsen wij ook extra informatie op onze website. Deze informatie gaat over de volgende onderwerpen:

 1. Precontractuele informatie SFDR
  Hierin is verplichte informatie over de ecologische en sociale kenmerken van de pensioenregeling opgenomen.

 2. Duurzaamheidsinformatie SFDR
  Hierin is aanvullende informatie opgenomen over de wijze waarop de ecologische en sociale kenmerken gemonitord worden en welke data en methodes worden gebruikt. 

 3. Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen
  Hierin staat beschreven dat Pensioenfonds voor de Architectenbureaus de ongunstige effecten van beleggingsbeslissing op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking neemt en de wat redenen daarvoor zijn.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus voert overeenkomstig de Pensioenwet, het Besluit uitvoering Pensioenwet, de Code Pensioenfondsen en Verordening (EU) 2019/2088 een beloningsbeleid dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s dan voor ons aanvaardbaar is. Het beloningsbeleid kent geen variabele elementen en zet evenmin aan tot het nemen van specifieke (buitensporige) risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s. Daarmee halen we de prikkel weg tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s.

De vergoedingen die we hanteren zijn in overeenstemming met de werkzaamheden, het risicoprofiel, de doelstellingen, het langetermijnbelang, de financiële stabiliteit en de prestaties van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus als geheel. Het beloningsbeleid draagt bij aan een deugdelijk, beheerst en doeltreffend bestuur. Voor de hoogte van de gehanteerde vergoeding geldt het uitgangspunt dat de beloning in een redelijke verhouding staat tot de te dragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag.

Hier vindt u de samenvatting van ons beloningsbeleid