Verantwoording

Zo leggen wij duurzaamheidsfactoren vast in ons beleggingsbeleid

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid. Daarmee voldoen we aan de informatiebepalingen uit hoofde van EU Verordening 2019/2088, beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Wat houdt dit precies in?

Uitvoering van het beleggingsbeleid vindt plaats binnen de uitvoeringsorganisatie en binnen de fondsen waarin wordt belegd. Het fonds wil via de beleggingen en door actief aandeelhouderschap een positieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en sociale verhoudingen én voorkomen dat negatief wordt bijgedragen aan de maatschappij.

Het pensioenfonds houdt daarom in haar beleggingsproces expliciet rekening met de impact van de beleggingen ten aanzien van de hiervoor genoemde uitgangspunten. Daarnaast zijn in de selectie van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen de uitgangspunten ook tot uiting gekomen. Het pensioenfonds belegt in geval van de beleggingsfondsen overwegend in fondsen die zelf ook als artikel 8 producten geclassificeerd zijn.

De benchmark van de beleggingsportefeuille is samengesteld uit benchmarks voor de afzonderlijke beleggingscategorieën. Deze zijn terug te vinden in de ABTN van het fonds. In geval van de aandelenportefeuilles zijn de benchmarks aangepast om de CO2-reductie doelstellingen van deze portefeuilles te reflecteren.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus neemt duurzaamheidsrisico’s mee in het gehele beleggingsbeslissingsproces. Dit hebben we als volgt gedaan:

  • Bij het opstellen van het meerjarig strategische beleggingsbeleid spelen MVB-overwegingen in elke stap van het proces een duidelijke rol.
  • Voordat we gaan beleggen in een nieuwe beleggingscategorie, stellen we een investment casus op waarbij MVB één van de criteria is. Op basis hiervan wordt besloten om wel of niet in de betreffende categorie te beleggen.
  • In geval van een positief oordeel om in een beleggingscategorie te beleggen, volgt het opstellen van een kaderstelling voor deze beleggingscategorie. Hierin staan ook voor MVB-criteria voorkeuren en randvoorwaarden opgeschreven waaraan een belegging dient te voldoen.
  • Bij de uitvoering van het vermogensbeheer kan via verschillende instrumenten uitvoering gegeven worden aan het duurzame beleid. U leest hier meer over onze duurzaamheidsaanpak.
  • Bij het beoordelen van de door ons ingeschakelde vermogensbeheerders, worden de prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen nadrukkelijk meegewogen.
  • Er wordt halfjaarlijks een uitgebreide ESG-risicoanalyse van de beleggingsportefeuille opgesteld, waarmee integraal inzicht in de ESG-risico’s van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus wordt verkregen.
  • We leggen jaarlijks verantwoording af door publiekelijk te rapporteren over de activiteiten en resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving. We wachten verdere uitwerking van dit artikel af zodra er onder andere meer duidelijkheid is over de rapportage-eisen en welke kosten die met zich meebrengen.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus kwalificeert de pensioenregeling in het kader van de SFDR) als een artikel 8 product.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus belegt ten minste gedeeltelijk in duurzame beleggingen zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 17, van de SFDR. Verwacht wordt dat een deel van deze duurzame investeringen in overeenstemming zal zijn met de EU-taxonomie. Dit betekent dat die investeringen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten en bijdragen tot de doelstellingen van klimaatadaptatie en/of klimaatmitigatie die zijn opgenomen in artikel 9 van de Taxonomieverordening.

Het in de SFDR neergelegde beginsel "geen significante schade berokkenen" zal alleen van toepassing zijn op onze onderliggende beleggingen die aan de EU-Taxonomie zijn aangepast. De beleggingen die aan de rest van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus ten grondslag liggen, houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Op de datum van deze bekendmaking zijn de openbaarmakingsregels van SFDR-niveau 2 die voorschrijven welke op de Taxonomie afgestemde informatie aan beleggers moet worden verstrekt, met inbegrip van de methode voor de berekening van het percentage beleggingen dat op de Taxonomie is afgestemd, nog niet in definitieve vorm gegoten. Bovendien worden de technische selectiecriteria voor het bepalen van de activiteiten die geacht worden bij te dragen tot de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering, nog steeds door het Europees Parlement onderzocht.

Wanneer alle relevante regelgeving is afgerond, verwachten wij te kunnen rapporteren over de aanpassing van de Taxonomie. Op de datum van deze bekendmaking kunnen we echter, omdat de relevante regels nog niet zijn afgerond, geen voldoende nauwkeurige gegevens verstrekken om te kunnen stellen dat de beleggingen op één lijn liggen met de Taxonomy. Bovendien zijn nauwkeurige gegevens om informatie over de Taxonomy aan beleggers te kunnen verstrekken, afhankelijk van de openbaarmaking van dergelijke gegevens door de ondernemingen waarin wij beleggen, eveneens in overeenstemming met de Taxonomy-verordening. Dergelijke gegevens zullen waarschijnlijk pas vanaf 1 januari 2023 beschikbaar zijn.

Verdere details over onze beleggingen in ecologisch duurzame economische activiteiten zullen worden bekendgemaakt in overeenstemming met de timingvereisten van de SFDR Level 2 bekendmakingsregels, die momenteel naar verwachting op 1 juli 2022 van kracht zullen worden

Hoewel de openbaarmakingsvereisten krachtens de SFDR en de EU-taxonomie onzeker blijven, hebben deze geen invloed op de wijze waarop de gelden van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus worden beheerd.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus voert overeenkomstig de Pensioenwet, het Besluit uitvoering Pensioenwet, de Code Pensioenfondsen en Verordening (EU) 2019/2088 een beloningsbeleid dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s dan voor ons aanvaardbaar is. Het beloningsbeleid kent geen variabele elementen en zet evenmin aan tot het nemen van specifieke (buitensporige) risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

De vergoedingen we hanteren zijn in overeenstemming met de werkzaamheden, het risicoprofiel, de doelstellingen, het langetermijnbelang, de financiële stabiliteit en de prestaties van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus als geheel. Het beloningsbeleid draagt bij aan een deugdelijk, beheerst en doeltreffend bestuur. Voor de hoogte van de gehanteerde vergoeding geldt het uitgangspunt dat de beloning in een redelijke verhouding staat tot de te dragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag.

Hier vindt u de samenvatting van ons beloningsbeleid.