Veelgestelde vragen met antwoorden

Alles wat u wilt weten over de nieuwe regels voor pensioen

Er komen nieuwe regels voor pensioen. Uiterlijk in 2028 moeten alle pensioenfondsen overgaan op deze nieuwe regels. Waarom is verandering nodig? Hoe gaan de nieuwe regels eruit zien? En wat betekent dit voor u?

Op deze pagina houden we u op de hoogte via veelgestelde vragen met antwoorden. We werken deze pagina regelmatig bij.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel op deze ontwikkelingen aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.

In het vernieuwde pensioenstelsel komen 2 soorten pensioenregelingen. De ene regeling kenmerkt zich door meer solidariteit, de andere door meer flexibiliteit. Hoe de pensioenregeling er straks uit gaat zien, hangt ook af van de keuzes die de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) maken. 

In grote lijnen komen de veranderingen hierop neer:

  • Deelnemers zien hoe groot hun persoonlijke pensioenvermogen is.
  • De pensioenpremie wordt het uitgangspunt: werkgevers en werknemers betalen samen een pensioenpremie. De pensioenpremies worden belegd. Het pensioen hangt af van de beleggingsresultaten.
  • Het pensioen gaat meer meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, kan het pensioen omhoog. Als het economisch slecht gaat, kan het pensioen worden verlaagd. Wel komt er naar verwachting een buffer om grote schommelingen te voorkomen.

Op 30 mei heeft ook de Eerste Kamer de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen. De wet gaat in op 1 juli 2023. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen in Nederland aangepast zijn aan de nieuwe regels. De meeste pensioenfondsen willen de overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel al eerder maken. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus richt zich op 2027.

Samen met sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) gaan we aan de slag met de nieuwe regels. Wij maken een nieuwe pensioenregeling. 

Momenteel beoordelen wij hoe we zo goed mogelijk kunnen overgaan op de nieuwe regelingen. We maken bijvoorbeeld afspraken over de manier waarop de pensioenen het beste kunnen worden omgezet naar de nieuwe regels. Hierbij houden we de belangen van alle deelnemers – mensen die pensioen opbouwen en mensen die al pensioen krijgen - goed in de gaten. Dit zijn we wettelijk verplicht. 

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) beoordelen of pensioenfondsen alle belangen zorgvuldig afwegen. Ook moeten de automatiseringssystemen worden aangepast. Zo bereiden wij ons stap voor stap voor op de nieuwe regels voor pensioen.

Naar verwachting stappen we per 1 januari 2027 over naar de nieuwe pensioenregeling. Pas dan verandert er iets voor u. Wij informeren u dan over uw pensioenbedragen. Daarbij leggen we goed uit wat u had aan pensioen in de oude pensioenregeling en wat dit wordt in de nieuwe pensioenregeling. In de tussentijd houden wij u op de hoogte van alle veranderingen.

Ja. Als u met pensioen bent, gaan de nieuwe regels ook voor u gelden.

Die vraag is lastig te beantwoorden. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn en iedere situatie uniek is, verwachten experts dat de gemiddelde Nederlander er in het vernieuwde pensioenstelsel er iets op vooruit gaat. Dat heeft te maken met het feit dat er minder buffers nodig zijn. Winsten op de beleggingen kunnen eerder worden uitgedeeld. Maar, in slechte tijden kan het pensioen ook eerder worden verlaagd. 

Uw opgebouwde pensioen verhuist waarschijnlijk mee naar het vernieuwde pensioenstelsel. De sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) nemen hierover een beslissing. Het besluit geldt voor iedereen. U kunt niet zelf kiezen.

In het vernieuwde pensioenstelsel krijgt iedereen een persoonlijk pensioenvermogen. Dit betekent dat het pensioen dat u nu heeft opgebouwd, wordt omgerekend naar uw persoonlijk pensioenvermogen. Dit gebeurt zeer zorgvuldig. Ook de toezichthouder kijkt goed mee.

Hoe deze berekening er precies uitziet, is nog niet helemaal duidelijk. De vernieuwde pensioenwet geeft aan welke rekenmethoden pensioenfondsen hiervoor moeten gebruiken. Er wordt zorgvuldig gekeken of het overzetten evenwichtig is. En er geen groepen onevenredig benadeeld worden.

Met bedrag ineens kunt u maximaal 10% van uw pensioenvermogen opnemen als u met pensioen gaat. We verwachten dat dit in 2025 ingaat. Dit staat niet in de nieuwe pensioenwet, maar in een andere wet. De politiek beslist hierover.

Lees meer over bedrag ineens

In het transitieplan staat hoe de overstap naar de nieuwe regels gemaakt wordt. Er staat bijvoorbeeld in wat er gebeurt met de pensioenaanspraken en pensioenrechten die al opgebouwd zijn. Ook staat in het plan wat de effecten zijn voor alle groepen deelnemers, dus ook voor gepensioneerden en voormalige deelnemers. Deze effecten moeten evenwichtig uitpakken voor alle betrokkenen. Verder worden in het transitieplan ook afspraken gemaakt over een gezamenlijke buffer om tegenvallers in de nieuwe pensioenregeling op te vangen.

Samen met de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) bepalen we wat voor onze deelnemers, gepensioneerden en werkgevers de beste afspraken zijn. Werkgevers en werknemers zijn ook vertegenwoordigd in het bestuur van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Ook kijken vertegenwoordigers van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers mee, bijvoorbeeld in het Verantwoordingsorgaan of Belanghebbendenorgaan.

Vanaf 1 januari 2024 is er een onafhankelijke geschillencommissie, waar u als deelnemer of gepensioneerde terecht kunt met klachten. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de gegevens die gebruikt zijn bij de berekening van uw persoonlijke pensioenvermogen. U kunt zelf bepalen of u een bindend of een niet-bindend advies wilt van de geschillencommissie. Een bindend advies staat vast. Wie kiest voor een niet-bindend advies, heeft de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de rechter.

We houden u de komende jaren graag op de hoogte van het vernieuwde pensioenstelsel en wat dit betekent voor de pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.
 

Op de hoogte blijven?

In onze nieuwsbrief delen wij ook informatie over het vernieuwde pensioenstelsel. Krijgt u deze nog niet? Meld u dan snel aan.