Uitleg pensioenregeling: Pensioen 1-2-3, laag 3

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u bepaalt zelf hoeveel u wilt weten

 • In laag 1 leest u in het kort over uw pensioenregeling.
 • In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.
 • In laag 3 (deze laag) vindt u juridische en beleidsmatige informatie over ons pensioenfonds.
U vindt hier alle regels en het beleid van ons pensioenfonds.
 • Hoe is uw pensioen geregeld?
  Kijk voor de basisafspraken over uw pensioen in het pensioenreglement of een van de andere documenten onder aan deze pagina.
 • Welke afspraken maakten we voor een goed bestuur en beleid?
  Lees de regels over de belegging van uw premies, de gedragscode voor onze bestuurders en de andere afspraken die we maakten over het beleid.
 • Hoe staat ons pensioenfonds er financieel voor, en welke kosten maken we?
  Bekijk ons jaarverslag over afgelopen jaar met de opbrengsten en kosten van uw pensioen.

U kunt de documenten hieronder openklikken en lezen of eerst downloaden. Heeft u de afspraken liever op papier? Vraag dit dan aan bij Contact. Geef daarbij aan wat uw adres is en welke documenten u wilt ontvangen.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus belegt ten minste gedeeltelijk in duurzame beleggingen zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 17, van de SFDR. Verwacht wordt dat een deel van deze duurzame investeringen in overeenstemming zal zijn met de EU-taxonomie. Dit betekent dat die investeringen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten en bijdragen tot de doelstellingen van klimaatadaptatie en/of klimaatmitigatie die zijn opgenomen in artikel 9 van de Taxonomieverordening.

Het in de SFDR neergelegde beginsel "geen significante schade berokkenen" zal alleen van toepassing zijn op onze onderliggende beleggingen die aan de EU-Taxonomie zijn aangepast. De beleggingen die aan de rest van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus ten grondslag liggen, houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Op de datum van deze bekendmaking zijn de openbaarmakingsregels van SFDR-niveau 2 die voorschrijven welke op de Taxonomie afgestemde informatie aan beleggers moet worden verstrekt, met inbegrip van de methode voor de berekening van het percentage beleggingen dat op de Taxonomie is afgestemd, nog niet in definitieve vorm gegoten. Bovendien worden de technische selectiecriteria voor het bepalen van de activiteiten die geacht worden bij te dragen tot de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering, nog steeds door het Europees Parlement onderzocht.

Wanneer alle relevante regelgeving is afgerond, verwachten wij te kunnen rapporteren over de aanpassing van de Taxonomie. Op de datum van deze bekendmaking kunnen we echter, omdat de relevante regels nog niet zijn afgerond, geen voldoende nauwkeurige gegevens verstrekken om te kunnen stellen dat de beleggingen op één lijn liggen met de Taxonomy. Bovendien zijn nauwkeurige gegevens om informatie over de Taxonomy aan beleggers te kunnen verstrekken, afhankelijk van de openbaarmaking van dergelijke gegevens door de ondernemingen waarin wij beleggen, eveneens in overeenstemming met de Taxonomy-verordening. Dergelijke gegevens zullen waarschijnlijk pas vanaf 1 januari 2023 beschikbaar zijn.

Verdere details over onze beleggingen in ecologisch duurzame economische activiteiten zullen worden bekendgemaakt in overeenstemming met de timingvereisten van de SFDR Level 2 bekendmakingsregels, die momenteel naar verwachting op 1 juli 2022 van kracht zullen worden

Hoewel de openbaarmakingsvereisten krachtens de SFDR en de EU-taxonomie onzeker blijven, hebben deze geen invloed op de wijze waarop de gelden van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus worden beheerd.