Uw pensioenopbouw

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus regelt het pensioen voor werknemers in de architectenbranche.

Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks een premie. Uw werkgever betaalt 55% van deze premie, u betaalt zelf 45%. Uw werkgever draagt de premies over aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds beheert alle premies. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van ons een pensioenuitkering.

Alle regels voor uw pensioen staan in het pensioenreglement (voor het laatst bijgewerkt op 20 juni 2018).

Pensioen opbouwen wil eigenlijk zeggen dat er een spaarpot voor u is waar maandelijks een bedrag bij wordt gestort. Bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bouwt u de volgende pensioenen op:

Onze pensioenregeling is een middelloonregeling. We berekenen uw pensioen over het salaris dat u gemiddeld hebt verdiend toen u in onze sector werkte. De pensioenregeling bestaat uit het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

  • U bouwt vanaf 1 januari 2018 jaarlijks 1,738% ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag. Uw pensioengrondslag is uw pensioengevend salaris minus de franchise.
  • U bouwt per jaar 1,3125% op aan partnerpensioen.
  • U bouwt per jaar 0,2625% op aan wezenpensioen.
Bij uw pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over een deel van uw salaris bouwt u daarom geen pensioen op. Dit heet de franchise. In 2018 is de franchise € 13.767,-.
Uw pensioenopbouw is aan een maximum gebonden. U bouwt pensioen op over uw salaris tot maximaal € 74.876,- (per 1 januari 2018).
Het bestuur van het pensioenfonds bekijkt jaarlijks of de opgebouwde en ingegane pensioenen kunnen worden verhoogd met een toeslag.

Overlijdt u voor uw 67e? Dan krijgt uw partner onder voorwaarden een Anw-uitkering van de overheid. Vaak is dat niet genoeg. Als u een Anw-hiaatverzekering hebt, krijgt uw partner extra geld tot hij of zij de AOW-leeftijd bereikt, maar maximaal tot 67 jaar.

Lees meer op Overlijden.

Op 1 januari 2018 neemt APG onze pensioenadministratie over. Het pensioenfonds probeert de overgang zo ongemerkt en soepel mogelijk te laten verlopen. Een aantal zaken verandert in uw pensioen. Die veranderingen komen voor een deel door de overgang naar APG, maar voor een belangrijk deel door wijzigingen in de wettelijke verplichtingen.

Opbouwpercentage daalt licht
De wettelijke pensioenrichtleeftijd in Nederland wordt op 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar en de fiscale mogelijkheid om pensioen op te bouwen beperkt. Wij handhaven in onze regeling 67 jaar als pensioenleeftijd. Om dit te kunnen doen, zijn we verplicht om het jaarlijks opbouwpercentage per 1 januari 2018 te verlagen van 1,875% naar 1,738%. Het opbouwpercentage van het partnerpensioen blijft wel gelijk (1,313%). 

Pensioenpremie
De pensioenpremie, die betaald wordt om pensioen op te bouwen, blijft in 2018 gelijk aan dit jaar, 23% van uw salaris tot € 74.876 min € 13.767. 

Franchise
In 2018 is de franchise € 13.767,-. Dit is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt (2017: € 13.562)

Bovengrens
Uw pensioenopbouw is aan een maximum gebonden. U bouwt pensioen op over uw salaris tot maximaal € 74.876,- (2017: € 74.022).

Stopzetten pensioenopbouw 67 jaar
Vanaf 2018 is het niet meer mogelijk om pensioenopbouw na 67 jaar voort te zetten. Dat kon in goed overleg tussen werkgever en werknemer wel. Van de mogelijkheid werd weinig tot geen gebruik gemaakt. Uitstel van de pensioendatum blijft wel mogelijk, maar zonder pensioenopbouw.

Geen kosten bij verevening pensioen bij scheiding
Voor de verdeling van pensioen bij scheiding worden geen administratiekosten meer in rekening gebracht.

Andere volgorde pensioenkeuzes
De pensioenregeling biedt de (ex-)deelnemers verschillende pensioenkeuzes. Deze kunnen ook gecombineerd worden: met deeltijdpensioen, eerder of later stoppen met werken, uitruil van pensioen, een hoog/laag pensioen. Voor deze zogenaamde flexibiliseringsmogelijkheden geldt een vaste volgorde. Eerder stoppen met werken ging voor uitruilen van pensioen. In 2018 wordt het partnerpensioen eerst uitgeruild en kan het pensioen daarna vervroegd worden. Door deze wijzigingen krijgen deelnemers de mogelijkheid meer pensioen uit te ruilen.

Combinatie pensioenkeuzes deeltijd pensioen en later met pensioen kan niet meer
Omdat de vraag naar de combinatie van pensioenkeuzes deeltijd pensioen en later met pensioen tot nu toe nihil is, en de administratie van deze combinatie veel tijd en geld kost, is deze mogelijkheid per 1 januari 2018 uit de pensioenregeling geschrapt.

Wijzigingen bij arbeidsongeschiktheid

  • Voor gegevensuitwisseling met het UWV maakt pensioenadministrateur APG gebruik van Status Uitkering Arbeidsongeschiktheid (SUAG). Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan vragen wij u uw eigen UWV gegevens te vergelijken met de gegevens in onze pensioenadministratie. Neem bij afwijkingen contact met ons op.
  • Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan kunt u voor het deel dat u niet werkt premievrijstelling krijgen en over het deel dat u wel werkt pensioen opbouwen. In geval van re-integratie geldt voor de premievrijstelling het gewijzigde Als Het Ware-principe van het UWV.
  • De premievrijstelling wordt gebaseerd op het eenmalig vastgestelde pensioengevend inkomen voor aanvang van de arbeidsongeschiktheid.
  • Jaarlijkse verhoging met de loonindex van de architectenbranche staat los van eventuele toeslagverlening van het pensioenfonds.
  • U wordt vrijgesteld van premie als het dienstverband tijdens de wachtperiode van de WIA onvrijwillig beëindigd wordt.